Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Strömsör - en historisk plats - artikel 3

Strömsör - en historisk plats - artikel 1

Strömsör - en historisk plats - artikel 2

Strömsör - en historisk plats - artikel 4

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Strömsör - en historisk plats - artikel 3

I Strömsör fanns ett vårdhem vars byggnader till del verkar stå kvar idag. Då de begav sig kallades vårdformen för vanföreanstalt, ett uttryck som känns svårt att använda idag och istället benämns det rätt och slätt som "vårdhem".

Detta boende tillkom parallellt med lanthushållningsskolan som är i fokus i denna artikelserie. I föregående artikel 2 beskrevs upprinnelsen till både lanthushållningsskolan och vårdhem utifrån en donation och ambition hos Carl Häggström, ägare till fastigheten Strömsör 1, Nordmaling.

Strömsör

Bild 2. Strömsörs omsorgsboende, en bild som återkommer i artikelserien. Foto: Hanna Bäckman, Nordmaling.

Jämför man med foton från det dåtida omsorgsboendet känner man inte igen sig idag, med reservation att Skribenten inte gått runt på tomten som idag är ett privat boende.

Strömsörs vårdhem

Bild 2. Ett vykort med text: Västerbottens Läns Vårdhem, Strömsör Håknäs. Foto Aero Material AB, Stockholm.

Becken-Webbens distansskribent Rune Öström, uppvuxen i Håknäs, har för några år sedan berättat ungdomsminnen från området.

Strömsör

Bild 2. Konunges Befallningshafvandes i Västerbottens län – Kungörelse år 1911 – Landskansliet.

Tillblivelsen av Strömsörs vårdhem berördes i artikel 2. Vi återger ånyo Landskansliets protokoll från 1911 i kondenserad form.

— därest länets hushållningssällskap å ägendomen Strömsör 1 Nordmalings socken anordnar en s. k. husmoderskola ….. för inrättande därstädes af asyl för sinnesslöa af båda könen och arbetshem för manliga elever, som genomgått sinnesslöskolan, att disponeras med samma rätt, som tillkommer hushållningssällskapet …..att för sin del godkänna framlagda ritningar och kostnadsförslag till asyl för sinnesslöa af båda könen och arbetshem för manliga arbetselever, under förutsättning att ritningarna i hufvudsak vinna vederbörande myndighets godkännande; …..— låta därstädes anordna sagda asyl och arbetshem samt för en kostnad, icke öfverstigande 68,000 kronor, uppföra nödiga åbyggnader i enlighet med de ritningar och det kostnadsförslag, som vunnit landstingets godkännande.

Mer finns att läsa på nätsidan ”Funktionsrätt Västerbotten” och underrubrik ”Vårdinstitutionshistoria i Västerbotten”. Här refereras nättext i fria ord.

Vården vid Strömsör startade 1915. Det var ett arbetshem och en så kallad ”asyl för obildbara”. Innebörden var en anstalt för personer som på den tiden inte sågs som ”bildbara”. En person som inte ansågs bildbar var fråntagna rätten till ordinarie skolgång. År 1936 infördes begreppet ”vårdhem” istället för ”asyl”, och även vårdformen förändrades gradvis. Den gamla uppdelningen mellan ”bildbara” och ”obildbara” upphörde 1954 genom ny lagstiftning. År 1968 blev stödet för ”utbildning” än starkare genom en ny omsorgslag. Verksamheten vid Strömsör upphörde 1996.

Mer om Strömsörs vårdhem finns att läsa i länsmuseets tidskrift Västerbotten 1985 nr 3-4 i artikeln ”Strömsörs vårdhem” författad av Eva Vikström.

I den förmodat sista artikeln i denna serie, nr 4, ska vi lätta upp historien med gamla foton från lanthushållningsskolan.

Gunnar Engström, 2023-10-18 

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se