Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Slaggstensblock från Hörnefors Bruk

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Slaggstensblock från Hörnefors Bruk

I många äldre samhällen med nedlagda järnbruk finns byggnader uppförda av grön slaggsten, exempelvis i Olofsfors utanför Nordmaling. Dessa block tillverkades som en biprodukt ur masugnen. Även i Hörnefors uppfördes en masugn i anslutning till den äldre stångjärnshammaren på nedre bruket. Masugnen var i drift mellan 1860 till 1889, och revs några år senare. Under denna period fanns således en lokal tillverkning av slaggstensblock.

Järnbruket genomgick olika faser, med namnbyten från Hörneå Bruk, Hörneåfors och sedermera Hörnefors Bruk mot mitten av 1800-talet. Vid denna tid ombildades företaget även som aktiebolag. Inte minst var detta en konsekvens av stora investeringsbehov i tuff konkurrens mellan äldre ineffektiva och nyare produktionsmetoder. Dessutom slogs träkolet ut till förmån för stenkol och elektricitet. Hörnefors tillhörde inte vinnarna under den stora bruksdödens vid århundradets slut. Industriverksamheten inriktades istället mot pappersmassa, vilket är en annan historia. I princip revs hela Hörnefors järnbruk, tyvärr.

Slaggstensblock från Hörnefors Bruk

Bild 1. En pall med slaggsten, minst 2 ton.

Här ska vi titta på en annan rivning då en gammal timrad parstuga plockades ned på gården. Under bottenvarvet av stockar låg en stensockel. Huset var från andra hälften av 1800-talet och alla stenar hade pressats djup ned i jorden, med följd att bottenvarvet av stockar gradvis murknat.

Stenarna i sockeln var klassiska slaggstenar, av typ ”murblock” ca 40 x 20 x 20 cm. De skimrade som grönt glas då de lyftes upp ur marken. Det var en del föroreningar i stenarna, av sand, järnspett, och kolrester. Kanske var dessa stenar av sekunda kvalitet, lämpliga som stensockel. Stenarna är betydligt tyngre än motsvarande betongstenar. En bra sten väger minst 40 kg.

Slaggstensblock från Hörnefors Bruk

Bild 2. Närbild av glasartad slagg

Den timrade parstugan revs 2014 och en lämplig häll av urberg fick tjäna som plats för dess tunga slaggstenar. På toppen skyddade en plåt mot vatten och frostsprängning. Nu 2023 skulle stenarna flyttas till en annan plats.

.Slaggstensblock från Hörnefors Bruk

Bild 3. En slaggskärva mot solen.

Fynden i bild 4 vilar på en samtida tegelsten från Hörneå bys eget tegelbruk. Ett avtryck i stenens lera ses i mitten - ovan kolbiten - en barnhand eller en hundtass. Tegelsten är från skorstensmuren i den timrade parhuset som vilade på slaggstenarna.

Slaggstensblock från Hörnefors Bruk

Bild 4. Andra fynd i slaggen är från vänster; toppen av ett järnspett som fastnat, en kolbit som förvånande nog inte brunnit till aska, och till höger en järnklump.

Att kasta eller gräva ned dessa slaggstenar känns inte bra. Nu får de leva ett tag till i väntan på något bra tillfälle och ändamål. Dessa stenar är en del av vårt kulturarv.

Gunnar Engström, 2023-10-03

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se