Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Skolväsendet i Hörnefors med omnejd,
Artikel 5

Hörnefors Historia

Skolan i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Skolan - Artikel 5 - i Hörnefors med omnejd

Här följer artikel 5 på temat ”skolväsendet” i och runt Hörnefors, med fokus på Kyrkskolan och dess uppståndelse i tegel. Angående omnejden tål att erinra från föregående artikel att antalet skolor nu nådde en toppnotering med tio stycken då berättelsen här fortsätter år 1932. En oklar fråga i boken ”Hörnefors Historia” och dess kapitel om skolväsendet var om geografin avsåg kommun eller församling. Eller var dessa två desamma? Man vill gärna svara ”kommun” på den frågan, en kommunen som i så fall var oväntat stor redan från början. Svaret var rätt - kan man utläsa på annat håll i boken - det är kommun som avses.

År 1932 bildades folkskolestyrelsen som ett kommunstyrt organ. Denna övertog skolrådets funktion där inte minst kyrkoherden hade varit tongivande, något som berättades om i den föregående artikeln. Kyrkans roll i undervisning och dess styre minskade steg för steg under 1900-talets politiska reformering.

Bild 1. Den moderna skolan i Hörnefors byggs, i tegel, mot slutet av 1940-talet. Foto Algot Engström. Se text.

År 1937 började barnkullarna minska i byarna. Den tionde skolan i Nyland som hade startat 1932 lades nu istället ned. Samma öde drabbade skolan i Kylören. Där fick barnen istället köras till det närbelägna Norrbyn. Kylören hade tappat lite av sin storhetstid som utskeppningshamn till vattensågen i Håknäs och som båtvarv. Näst i tur 1940 var självaste Mo ångsåg (Norrbyskär), den som konkurrerat ut Håknäs vattensåg. Norrbyskär tappade en ”avdelning” småskola. Detsamma drabbade dessvärre även Becken by och Norrmjöle skolor. De förra fick sin skolgång vid Kyrkskolan och de senare i Sörmjöle. Vi återkommer i en framtida artikel till skolan i Becken by.

Kullarna av skolbarn minskade men omfattningen på undervisningen ökade från 34.5 till 39 veckor. Däremot infördes läxfria måndagar i hela riket. År 1941 blev undervisningsmaterialet fritt utan kostnad för familjerna. Krigsslutet gav nya ekonomiska möjligheter och däribland blev skolmåltiderna fria. 

Bild 2. Den moderna skolan i Hörnefors närmar sig färdigbyggnad, i tegel, mot 1949. Foto Algot Engström. Se text.

Medan byarna krympte växte istället Hörnefors och dess industri. Den gamla Kyrkskolan gick inte att utöka och det sägs att självaste skolöverstyrelsen tillfrågats och kom till insikt att det behövdes en ny skola. En sådan projekterades med 7 lärosalar, gymnastiksal, slöjdsal och skolkök till en kostnad av 450 tusen kr. Bygget kom igång på mark som angränsade till den gamla skolan i trä. Den nya tegelbyggnaden stod klar år 1949 till en kostnad av hela 630 tusen kr, men utan gymnastiksal. Statsbidrag ersatte tack och lov 50 % av denna kostnad. Den gamla Kyrkskolan fortsatte att användas under flera år parallellt med den nya.

Bild 3. Den moderna skolan i Hörnefors är utbyggd, i tegel. Ur boken Hörnefors Historia och kanske är årtalet 1963. Se text.

Den lokala urbaniseringen fortsatte med en expanderande industriort. År 1949 fick skolan i Häggnäs och 1950 den i Bjenberg stryka på foten. Skolan på Norrbyskär fortsatte sin kräftgång. I Bjenberg reagera byamännen negativt på nedläggningen, av förklarliga skäl då skolresan till Hörnefors blev lång. Byamännen hade inte mycket att sätta emot. På det positiva planet sågs ett nybygge av skola i Norrbyn och en upprustning i Sörmjöle. I Hörnefors behövdes ytterligare utrymme och en till skolbyggnad uppfördes 1951. Till saken hör att Fabriken i Hörnefors utvecklats från att ha producerat sulfitmassa till att även tillverka papper med start 1948. Detta ökade personalbehovet och därmed antalet barn. Av 478 barn i kommunen fick 306 sin undervisning i Hörnefors. För att klara detta elevantal fortsatte undervisningen även i den gamla Kyrkskolan, i lokaler som var utdömda men säkert trevliga. Den fortsatta statistiken säger att elevantalet år 1957 i Hörnefors var 340 st och steg till hela 467 år 1960. Den tråkiga utvecklingen för byarna fortsatte. Men inte bara landsbygden drabbades. År 1959 stängde dörrarna till Norrbyskärs gamla och stolta skola. Det anrika sågverket på ön hade då stått still i sju år. Ängersjö fick se sin byaskola avvecklad år 1962. De kvarvarande skolorna detta år var således; Hörnefors med 457 elever, Norrbyn med 36 och Sörmjöle med 32 elever.

Den gamla Kyrkskolan i trä i Hörnefors revs 1961, och då var den här artikeln till ända kommen.

Gunnar Engström, 2014-02-14

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se