Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Nya gamla rösen

Hörneås Fornhistora

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Nya gamla rösen

Som följd av artikeln om ”Hörneå för 2500 år sedan –Topografihistoria” och ”Granbergsröset” har läsare och bybor (Sveneric Bergström och Ulf Hahlin) berättat att det finns fler rösen än Granbergsröset och det förmodade Ravelkläppsröset, i mån det senare inte enbart är ett landskapsmärke. En ”Rös-exkursion” planeras för fotodokumentation. Eftersom snön för tillfället ligger djup så uppdateras frågan med denna tilläggsartikel.

Hörnefors Historia

Bild 1

I gömmorna hittade skribenten boken Hörnefors Historia (författare Sven Ingemar Olofsson, utgiven av Hörnefors kommunalfullmäktige, Umeå 1964). Boken inleds med några sidor fornminneshistoria. Man säger att:

"Det råder emellertid inget tvekan om att människor levat inom området under alla perioder av forntiden. Härom vittnar med all tydlighet det förhållandevis talrika fasta fornlämningarna. Vid den inventering av de fasta fornlämningarna, som utfördes av Riksantikvarieämbetet år 1959 antecknades ett 30-tal fornminnesplatser med sammanlagt omkring 80 fornlämningar. Dessa som består av rösen och stensättningar torde spänna över en tidrymd från bronsåldern, åtminstone dess sista skede, till forntidens slut, alltså från ungefär 1.000 år f.Kr. till ungefär 1.000 e.Kr."

Man avslutar kapitlet med att konkludera:

"Så mycket kan emellertid utläsas, att människor bott eller i varje fall vistats inom socknens område från äldsta tider till början av medeltiden, då de historiska källorna lämnar material till vår kunskap."

Det sista citatet är intressant. Det föreligger ett glapp i ”källmaterialet” från den tid då Hörneås bybor gjorde avtryck i naturen i form att stenhögar till dess vi kan läsa skrivet och bevarat material, ca 1500-talet. Fanns inga människor i Hörneå under mellanperiodens ”glapp”? Skribenten har svårt att tro detta. Vägars dragning genom byn kan tala för avtryck från denna mellanperiod (läs om ”Hörneå för 2500 år sedan –Topografihistoria”).

Det är ju inte så konstigt att historia, förmedlat från det centrala Riket, inte återgav Norrland då världsbilden var begränsad. Bild 2 visar ett utdrag ur biskop Hans Brask karta över Norden vid 1500-talets början. Med nöd och näppe har man tryckt in ”Westerbote” (Västerbotten) i övre högra hörnet mellan ”Aenger Mas Land” och ”Norbote” (Ångermanland och Norrbotten). Att kartlägga forntidens rösen eller befolkning utmed den norrländska kusten blir svårt med ett sådant kartmaterial.  

Hans Brask

Bild 2. Reviderad karta med ursprung från boken: "Krigen kring Östersjön - Tvekampen 1521-1611" (Lars Folke Landgren, Schildts förlag, Helsingfors 2008).

Hörneå tycks ha varit ett ganska populärt tillhåll för ca 3000 år sedan. Riksantikvarieämbetet hade år 1959 prickat av hela 6 bronsåldersrösen på Becken-skogen, enligt karta i boken Hörnefors Historia (refererad ovan). Däremot hade man tvekat inför Ravelkläppsröset, eller markerat detta fel (den karta som står till förfogande är rätt grovt återgiven). Dessa rösen, hittills ej beskrivna på Becken web-sida, är utprickade på kartan enligt bild 3. Med stor reservation för detaljer så tycks samtliga rösen tangera höjdlinjen för 30 meter, dvs för ca 3000 år sedan.

Nya rösen

Bild 3. Hörneå med omnejd år 1000 f.Kr. (vattenlinje för 30 m). Granbergsröset och Ravelkläppsröset markerat med rött. Ytterligare rösen enligt Riksantikvarieämbetet 1959 markerat rosa, och numrerade utifrån redogörelsen i boken "Hörnefors Historia". Ravelkläppsröset markerat med (?).

Vad anbelangar landskapsmärket på Ravelkläppen är även detta röse bra placerat i geografin för att passa bronsåldern. Röset anses markera en gammal landskapsgräns mellan Ångermanland och Västerbotten, en gränsdragning som tydligen var omtvistad på 1700-talet enligt boken Hörneå, vår by, dess historia. Ängerån hade tidigare tjänat som gräns men under senare år uppstod tvister. En intressant tanke är huruvida den gamla landskapsgränsen (från Rävelkläppsröset rakt norrut mot Sölpsjön) följer den gamla kustlinjen i området, såsom  den var för 3000 år sedan. Denna vidlyftiga teori får stöd av kartan enligt bild 3. Kanske var det så att våra landskap, eller snarare "intresseområden" som skapade landskapsgränserna, i själv verket har en uråldrig historia.

Under våren 2009 kommer ”rös-expeditionen” i Hörneå att fotodokumentera de nya rösen som beskrivs på denna sida, i mån vi lyckas hitta dem!

Gunnar Engström 2009-01-11

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se