Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Masugn och damm i Hörnefors - del 12

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Masugn och damm i Hörnefors - del 12

I del 9 i artikelserien om "Bruket" utlovades en titt på den restaurerade dammen vid masugnen i Selet Norrbotten. Det finns många likheter mellan järnbruket i Selet och det i Hörnefors.

Selet damm och masugn

Bild 1. Det som återstår av masugnen i Selet, en fyrkantig mur av sten.

Masugnen i Selet var ungefär 8 x 8 meter och dess nedre del av kallmurad gråsten var är ca 3 meter hög. Ovan stenen fanns en timrad ram runt masugnspipan, och den senare isolerades av "mull" (sand och jord) som hölls på plats av den timrade ramen. Konstruktionen var vanlig, en så kallad mulltimmerhytta. Läs mer i tidigare artikel Järnbruket - del 11.

Selet damm och masugn

Bild 2. Den rekonstruerade dammen i Selet, inklusive en fisktrappa som även den har likheter med den i i Hörnefors. I bakgrunden till höger, nedanför dammen finns ruinen av den gamla masugnen.

Vi söker information hos Länsstyrelsen Norrbotten och Norrbottens museum, och mer finns att läsa via denna länk.

Selets Bruk bedrevs 1800–1896 och var under perioden 1877–1878 länets största industrianläggning. Här fanns en masugn och stångjärnshammare som fick sin järnråvara från Gällivare malmfält.

År 1798 fick Samuel Gustav Hermelin tillstånd att bygga masugn och stångjärnshammare i Selet. 1799 var masugnen och stångjärnshammaren uppförd och själva brukshanteringen startade år 1800. Selets bruk tillverkade främst tackjärn och stångjärn, men även manufakturer som spik, gångjärn, spishällar och separatorer framställdes.

Bruket hade sin storhetstid under 1870-talet och 1878 var Selets bruk Norrbotten största industri- och arbetsplats. Tackjärnstillverkningen upphörde dock 1879 och manufakturtillverkningen år 1895. Selets bruk förklarades nedlagt år 1898, 100 år efter att Hermelin fått tillstånd att uppföra masugnen och stångjärnshammaren.

Förvisso kom masugnen i Selet i drift 60 år tidigare än den i Hörnefors 1860. Å andra sidan kan detta innebära att den framgångsrika masugnen i Selet stod modell för den i Hörnefors. Naturligtvis fanns fler masugnar i Norrland. Storleken på masugnens kallmurade del (kvarvarande "fundament" i sten) kan motsvara den som fick plats i Hörnefors. Masugnen i Selet var byggd i direkt anslutning till dammen, vilket även detta liknar dess placering i Hörnefors.

Selet damm och masugn

Bild 3. Samma damm som i bild 2.

Själva dammen har rekonstruerats i Selet, med dess timrade stenkistor, ett projekt som förvaltats av Länsstyrelsen Norrbotten. Även här ses stora likheter med det som finns bevarat i bilder från Hörnefors. Här erinras Tyko Karlsson vykort, liksom i Per-Eddie Bjuggstams målning.

Selet damm och masugn

Bild 4. Gammal planritning över bruket i Selet, uppsnyggad med lämpligt datorprogram. Den röda ringen markerar masugnen. På en holme i mitten fanns såg och manufakturverk, erinras av skribenten från en informationstavla. Många likheter ses med järnbruket i Hörnefors.

Mer finns att läsa om Selet och dess järnbruksepok på annat håll, en epok som gick i graven samtidigt med epoken i Hörnefors. Idag är Norrbotten liktydigt med järnhantering och gruvor, och inte minst världsledande i fossilfria järnframställning.

Gunnar Engström, 2021-08-18

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se