Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 1

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 2

Gammalt skrot

Kultur och sport i Hörneåfors

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Handlare Axel Edlunds ”Beckmann” automobil i 1920-talets Hörnefors – Del 1

Här är del 1 i en serie som berättar om Handlare Edlunds bil. Historien utspelar sig i 1920-talets Hörnefors, kring en bil som tillverkats i Tyskland på 1910-talet och som dök upp i Hörnefors vid början av 1920-talet.

Grönqvists bil

Bild 1. Handlare Johan Grönqvists bil. Ett foto av Algot Engström, ca 1920. Detta är inte en Beckmann automobil, och handlaren heter inte heller Axel Edlund.

För egen del hade skribenten ingen vetskap om Handlare Edlund, då ett mail dök upp till Redaktionen mitt i sommarhettan 2018. Brevet som var skrivet på engelska kom från Christian Börner i Pinneberg Tyskland. Frågeställningen gällde en bil ägd av en handlare i Hörnefors/Hörneå. Skribentens första reaktion var –ja just det - Handlare Grönqvists bil i Becken by – men det var fel handlare och fel bil. Vi börjar med Christians brev från 2018-07-11 (Skribentens översättning i kursivt)

Hej,
First an apology: I do not speak Swedish, so I write English. May I give you a brief explanation before I ask my questions? I am the great-grandson of a former German manufacturer - Otto Beckmann, Breslau - who produced automobiles at the beginning of the 20th century. A few of them have been exported to Sweden. Of all the cars produced in 28 years, only fragments of a single one are left, now reconstructed by a Norwegian.

Först önskar jag be om ursäkt för att jag inte talar svenska, så jag skriver på engelska istället. Jag ger en kort förklaring innan jag ställer mina frågor. Jag är ”son-son-son” till en tidigare tysk tillverkare – Otto Beckmann, Breslau – som producerade bilar vid början av 1900-talet. Några av dessa blev exporterade till Sverige. Av alla bilar producerade under 28 år finns endast fragment av en bild kvar, som nu rekonstrueras av en norrman.

I only partially know the history of this car. It was made in 1911 or 1912 and came as a used car in 1920 to Sweden. In 1923 the car was bought by a company "Hörnefors Handelsab" (?) and in 1929 it was shut down. The information about the vehicle owner from Hörnefors I could refer to official registration documents, which I received from the Swedish Riksarkivet (see Attachment). These documents are probably not complete. The registration number was: AC607

Jag känner bara delvis till historien om denna bil. Den tillverkade 1911 eller 1912 och kom som begagnad bil till Sverige 1920. År 1923 köptes bilen av ett företag, Hörnefors Handelsaktiebolag, som sedan avvecklades 1929. Information om bilens ägare i Hörnefors hittade jag via registreringsdokument som jag erhöll från Svenska Riksarkivet. Dessa dokument är nog inte kompletta. Registreringsnummer var AC607.

I am currently working on a chronicle about the manufacturer and that's why I'm looking for information and photos about this car. I have found your extensive pages with lots of historic photos on Hörnefors and the environment on the Internet, but unfortunately I don't understand the text. But you obviously have a lot of old photographic material. Therefore, I could imagine that there are also photos with the Beckmann car, because back then cars were even rarer than today and therefore something special.

Jag jobbar för tillfället med att skriva en krönika om biltillverkaren, och söker därför information och bilder på bilen. Jag har hittat er omfattande hemsida på internet med massor av historiska foton från Hörnefors och dess omgivningar, men tyvärr förstår jag inte svenska. Men uppenbarligen har ni en mängd fotografier. Därför tänker jag mig att det kan finnas ett foto på Beckmann-bilen, eftersom på den tiden var bilar ovanligare än idag och något speciellt.

Are there possibly any old photos of this car? For comparison, I add a photo of the preserved radiator. Which kind of industry was the company that owned the car? Is there perhaps a preserved company archive in which specific information could be found? If you can not help me, is there anyone I could ask? Of course, I pay for any costs incurred. I would be very happy to get an answer from you.

Finns det möjligen några gamla foton på denna bil? Som jämförelse har jag bifogat ett foto på den renoverade kylaren. Vilken typ av industri var företaget som förvärvade bilen? Finns det möjligen ett bevarat arkiv vid detta företag med information om bilen? Om du inte kan hjälpa mig, finns det någon annan att fråga? Naturligtvis betalar jag för eventuella kostnader. I vore mycket glad att få ett svar från er.

Best regards
Christian Börner
Pinneberg, Tyskland

Okänd bil och bilägare Hörnefors

Bild 2. AC116 heter denna bil. Okänt märke för stunden. I bakgrunden känns ett Hörneforshus igen.

Ett preliminärt svar på Christinas fråga är tyvärr ”nej”. Hörneås egen fotograf, skribentens farfars bror Algot Engström var ingen bra ”motorfotograf”. Det finns bara två automobiler avbildade bland de foton som Algot lämnat efter sig hemmavid. Men, sedan var ju problemet det att Algots huvudsakliga produktion av foton är försvunna. En så kallad ”hembygdsforskare” försnillade på 1960-talet 1000-tals glasplåtar som aldrig återkom efter en ”lån”.

Vi börjar del 1 av denna artikelserie med dessa rader och bilder, och återkommer med ytterligare information framledes. Kanske finns det bilder hemma hos någon läsare av Becken-Webben, eller som känner till hur det förhöll sig med Handlare Edlunds bil från 1920-talet. I Hörneå by fanns Helge Eriksson, som var ökänd för att bygga om gamla bilar till dåtidens jordbrukstraktorer, så kallade Epa-traktorer. Kanske finns rester av Beckmann-bilen närmare än man tror.

Gunnar Engström, 2018-11-11

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se