Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hamnskär för 500 år sedan

Topografi och vatten - titelsida

Hörneå för 8000 år sedan

Hörneå för 6000 år sedan

Hörneå för 5000 år sedan

Hörneå för 4000 år sedan

Hörneå för 3000 år sedan

Hörneå för 2000 år sedan

Hörneå för 1000 år sedan

Bjennön och Vadet för 500 år sedan

Hamnskär för 500 år sedan

Storhamnen och Blågrundet för 500 år sedan

Strandgården år 1685

Bäcksvadet på 1770-talet

Hamnskär på 1770-talet

Storhamnen på 1770-talet

Hörneå hamnar 1809

Hörneå hamnar på rysk karta 1809

Hörneå hamnar 1902

Hörneå hamnar 1948

Skeppsholmen i Bäcksvadet

Storhamnen år 1808

<<<>>>

Hörneås Fornhistoria

Topografihistoria

Skidspår i bronsåldern

Den glödande stenkulan i Granberget

Christer Engman – om – Sveriges Historia

<<<>>>

Hörneå historia

Hörnefors historia

Konst och Kultur i Hörneåfors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hamnskär för 500 år sedan

Här fortsätter kustanalysen utmed 5-meterskurvan, dvs kring år 1500. I den föregående artikeln studerades byn Bäck och dess hamnområde i anslutning till Bjennön och Strandgården. Detta hamnområde delade man med grannbyn Ängersjö.

Marken där byn Hörne anlades (idag kallat "Bruket") kom upp ur vattnet för ca 1000 år sedan. I bild 1 ses kustlinjen 500 år senare. De äldre gårdarna på Bruket ligger ovan höjdkurvan för 10 meter, vilket är norr om dagens E4. Möjligen kan detta ge en indikation kring när en bosättning tillkom i området, i alla fall rent tekniskt och teoretiskt. Senare, mot 1700-talet, kommer bebyggelse i byn Hörne även sträcka sig nedströms forsen, på båda sidor om Hörneån.

Tidigare artiklar har beskrivit hur exempelvis byn Häggnäs utgjorde fjordbotten uppströms dagens Hörneå, detta för omkring 3000 år sedan, Bjennberg för 5000 år sedan och Hörnsjö vid 8000 år.

Hamnskär 1500

Bild 1. Kustlinjen i södra Västerbotten för 500 år sedan, i höjd med dagens Hörnefors.

I bild 1 noteras ön Hamnskär, som kom upp ur havet redan för 1000 år sedan. Kring 1500-talet var skäret allt för långt ut i Bottenviken för att vara en optimal hamn. Möjligen var den ett bra tillhåll för fiskare. Några höjder utmed den ås som idag kallas Ågern tittade upp som kobbar i vattenytan. I Lantmäteriets karta noterar stavningen "Ögern" snarare än språkbruket Ågern i dagens Hörnefors.

Byn Bäck (dagens by Hörneå) har ungefär samma topografisk höjd och möjlig ålder som byn Hörne. Dessa två byar var nära sammankopplade. En föregångare till Hörne by kan ju ses som Häggnäs uppströms Hörneån. På samma sätt kan en föregångare till Bäcks by ses i den mängd av bronsåldersrösen som finns kring fjordöppningen till dagens Ängersjö, för omkring 3000 år sedan.

Om bronsåldersinvånare fortplantat sig till Bäcks by och Ängersjö ska dock vara osagt. Där mellan "kom fastan", med dåliga skördar av kallare klimat och därtill den justinianska pesten kring 500-talet, och som berättades om i artikeln vid 2000 år.

Bronsåldern övergår stegvis i järnåldern. Ibland associeras till den så kallade romerska järnålder, med stort inflytande från söder på livet i norr. Detta var oroliga tider, med folkvandring och krig. Perioden övergår stegvis i den populärhistoriska vikingatiden. Att Skribenten kallar den "populärhistorisk" är då den blivit hårt exploaterad. Snarare är vikingatiden en fortsättning på järnåldern och dess övergång i medeltid och kristnande.

Järnålderns hövdingavälden var hierarkiskt styrda. Svearnas centrum kring Mälardalen och Uppsala påverkade småhövdingar utmed norrlandskusten. I artikeln vid 2000 år berättades om Gene fornby i dagens Örnsköldsvik och Högom i Sundsvall. Holm och Björkå var andra bosättningar utmed Ångermanälven, strax nedströms dagens Sollefteå. När man kör genom bygden på norra sidan av Ångermanälven (utmed vägarna 334 och 335) talar historien på vägskyltar och byars namn; Undrom, Grillom, Arlom, Offer, etc.

Hans Brask

Bild 2. Reviderad karta med ursprung från boken: "Krigen kring Östersjön - Tvekampen 1521-1611" (Lars Folke Landgren, Schildts förlag, Helsingfors 2008).

Bild 2 är från en gammal artikel på Becken-Webben, den om Nya gamla rösen. Den skrevs under Becken-Webbens arkeologiska start kring årsskiftet 2008/2009. Kartbilden visar detaljnivån kring 1500-talet, som tunnades ut i norr. "Aenger Mas Land" (Ångermanland ) övergår till Westerbote. Märkligt nog anges även Norbote, då Norrbotten bröts ur Västerbotten så sent som 1810.

I nästa artikel kring 5-meterslinjen studeras Storhamnen.

Gunnar Engström, 2023-11-13

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se