Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hörneå Samfällighets-förening

Föreningar

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörneå Samfällighetsförening

På sidan om Hörneå Föreningar har uppdateringar varit sparsamma, även om det händer mycket inom föreningslivet i byn. Många föreningar, av lag tvunget, måste bemannas med ganska få bybor som ofta sitter med i olika styrelser.

En förening som inte varit nämnd är Hörneå samfällighetsförening, vilket uppmärksammats först nu. Undertecknad fick hösten 2021 ta en period som ordförande efter bybon Åke Gunnarsson som styrt i ungefär 20 år. Ordförande väljs på två år.

En samfällighetsförening har historiska anor i det som förr kallades byalag och byastämma. Dessa begrepp sägs leva kvar i många byar, i synnerhet i Västerbotten enligt Wikipedia. De flesta byastämmor är dock omvandlade till samfällighetsföreningar.

Det gamla byalaget hade en byåldersman. I hierarkin ovanför byalaget fanns sockenstämman. Förr var byar ofta koncentrerade med gårdar utmed en bygata, en så kallad radby.

Hörneå byaskrin

Bild 1. I bakgrunden står den tidigare ordförande i samfällighetsföreningen Åke Gunnarsson. I förgrunden ses Hörneås starke man, sonen Stefan Gunnarsson som själv burit det otympligt tunga byaskrinet minst 10 meter.

I en tid då byn var koncentrerad var även omkringliggande mark uppdelad i små tegar, där alla skulle ha andel i förhållande till sin storlek, räknat i mantal. Denna indelning krävde samordning och samarbete inom byn, på gott och ont, med gemensamma perioder av sådd och skörd. Uppdelningen hämmade produktivitet och modernisering i jordbruk, vilket föranledde uppdelning i större skiften, vilket skrivits om på Becken-Webben.

Hörneå har kvar mycket av den gamla strukturen med bygata, detta även efter skiftesdelningar på 1800-talet. Endast några enstaka gårdar flyttades ut från bykärnan till utmarker, en historia som eventuellt kan generera en framtida artikel på Becken-Webben, när tid så medger.

Byaskrinet får nytt hem

Bild 2. Den nya ordföranden, undertecknad Gunnar Engström, tog traktor till hjälp att flytta hem skrinet. I förgrunden ses en rulle som innehåller gamla kartor. I bakgrunden ses stolpboden som sett saker hända i byn under flera hundra år.

Skillnaden mellan gamla tiders byalag och nutidens samfällighetsförening är ägarformen och dess förvaltning. I föreningen har alla medlemmar en och samma röst medan ägandet står i proportion till andelstal. Andelstalet utgörs av en procentandel av det gemensamma. Andelstalen står i proportion till tidigare mantal i den äldre förordningen. Däremot är andelstalen inte liktydigt med areal av ägande. Man inser lätt att dessa delvis motstridiga aspekter av ägande och rösträtt kan leda till diskussion. I Hörneå by har flertalet medlemmar lika stora, eller snarare lika små, andelar som daterar tillbaka till tidigare mantal, vanligen 1/16. Samfällighetsföreningar är registrerade vid Lantmäteriet.

Dagens samfällighetsföreningar har i mångt och mycket tagit över de gamla avtalen, exempelvis för samfälld mark, vägar, tvättbrygga, sandtäkt, rötningsplats för lin, diken, allehanda fä-tåg (passage för vallade kor), etc. Att hantera dessa ägor idag, i mån de inte hunnit bli avvecklade, kan vara en utmaning för styrelse och medlemmar. Lantmäteriets förrättningskostnad kan vida överstiga värdet av den mark som ska omfördelas.

Böndernas rätt till fiske, i hav, vattendrag och sjöar är en del av det gamla ägandet. Idag är detta oftast omvandlat till ett större fiskevårdsområde, så även i Hörneå.

Becken-Webben önskar tacka tidigare ordförande Åke Gunnarsson för väl genomfört arbete.

Hörneå samfällighet styrelsen 2022:

Ordförande: Gunnar Engström (kontakt)

Sekreterare: Sten-Åke Bergström

Kassör: Andreas Nordbrandt

 

 

Gunnar Engström, 2022-06-18

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se