Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hörnån (FVO) - Vattendraget

Hörnån FVO

Fiske

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörnån FVO - Vattendraget

Hörnån är ca 65 km lång med en total fallhöjd om ca 175 m. Ån avvattnar ett nederbördsområdet på 390 km2, och med en medelvattenföring om 4 m3/s. Detta beskrivs i den broschyr som Umeå och Nordmalings kommuner tryckt år 1996. Nederbördsområdet ligger inom skogsland med ett fåtal sjöar. Vattenföringen får därmed en hög flödestopp på våren följt av en mycket låg sommarvattenföring.

Omgivningarna i Hörnåns övre områden består mestadels av myrmark. De nedre delarna inramas av löv och blandskogar uppblandat med diverse åkermark. Hos Länsstyrelsen Västerbotten hittar man mer information.

Bild 1. Att hitta en grävmaskin i en å - inte det första man väntar sig se!

Länsstyrelsen arbetar med miljöåtgärder, att motverka försurning och att restaurera vattendraget från tidigare inverkan av bland annat flottning och fördämningar. Länsstyrelsen bjuder på ett fint bildspel på sin nätsida om de åtgärder man gjort i Hörnån.  Bilderna på Becken-Webben är däremot fotade av undertecknad.

Bild 2. Här kan man undra vad grävmaskinisten tänkt sig med skopan. Redaktör Lena Lindholm verkar oroad.

I bild 1-3 ses restaurering av Hörnån, närmare bestämt att återställa vattendraget med stenbumlingar. Dessa stenar städades bort med handkraft för över 100 år sedan, då man flottade timmer utmed Hörnån. Den tiden är nu förbi, och fiskarna ska få det bättre, både de i vattnet och de med spön. Restaureringen är fotad i juli 2012, strax uppströms från Häggnäs.

Grävandet tar några år i anspråk och berör ganska långa sträckor av åns 65 km. Det lär fortsätta ett par år till. Men, styrelsen för Hörneå FVO har fått kännedom om att skattemedlen hos Länsstyrelsen lär tryta under år 2013. Av den anledningen har Hörnån FVOs styrelse avsikt att bidra med pengar ur egen kassa (från sålda fiskekort) för att möjliggöra Länsstyrelsens fortsatt restaurering till gagn för sportfisket.

Bild 3. En imponerande insats för fiskarna, att rulla stenblock för hand. Sanna entusiaster, från Länsstyrelsen Västerbotten, sommaren  2012. Det föreföll som att man hade detaljplanerat varje stenbumling. Fiskarna blir nog glada.

Länsstyrelsen bjuder även på en ansenlig mängd diagram och kartor, tillgängliga på nätet (dit läsare hänvisas). För den som vill detaljstudera pH-värden och fiskyngel i Hörnån finns många timmars läsning. Försurningen motverkas med kalkning. Redan år 1986 påbörjade Länsstyrelsen kalkning av sjöar inom systemet; Pålsvattnet och Gåsvattnet i Armsjöbäckens övre del samt Torrsjön. Därefter har även biflöden kalkats. Från början av 1990-talet finns två kalkdoserare installerade, i vardera Braxsele och nedströms i Tredingen.

Detta med vattendrag och miljö är populärt. VISS är förkortningen för ”Vatteninformationssystem Sverige”. Knappar man in Hörnån så får man veta att ån hade ”måttligt ekologiskt status” år 2009, men att detta övergår till ”gott status” år 2021! Kartmodulen som VISS erbjuder på nätet är mycket bra och lättarbetad. Med enkelhet får man förståelse för hur olika sjöar, vattendrag och myrar sitter ihop.

 

Gunnar Engström, 2013-04-04

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se