Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hörnån FVO - Regler

Hörnån FVO

Fiske

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörnån FVO - Regler

Denna sida kvarstår som historisk referens. För aktuella regler - se Fiskekort.se

Hörnån FVO håller en hög standard på de förberedda fiskeplatserna; med koja/vindskydd, bord och bänkar, grillplats, toalett, soptunna, vedlager, och med välskött stig/väg. Dessutom har stora mängder fiskyngel planterats ut under årens lopp - och framledes - till stora kostnader. För stunden, 2013, avvaktas med yngelutsättning på grund av restaurering av vattendraget. Det är fiskekorten och dess inkomster som möjliggör allt detta.

Det som sägs ovan är att fiskekort lönar sig för fiskaren. Detta bidrar till en trevlig och givande upplevelse inom Hörnån FVO. Titt som tätt patrullerar fiskepolisen utmed vattendragen, i synnerhet som han bor uppströms ån.

Var fiskekort kan inhandlas beskrivs på en separat sida. Med fiskekort är det fritt fram att fiska, men beakta; "förbud", "reservationer" och "fångstrapport". Notera även att årsfiskekort förekommer i två versioner; ett för hela Hörnån FVO och ett begränsat till uppströms vattendrag inom Hörnån FVO (uppströms kalkdoseraren i Tredingen - koordinater 63.69288, 19.85071). Notera även att det senare inte avser "Hörnån övre FVO" som är ett separat fiskeområde ännu längre uppströms och vid övergången till Bjurholms kommun.

FÖRBUD
Observera >> Regler och förbud finns beskrivet och uppdaterat på sidan "fiskekort.se". På Becken-Webben skapades den första nätsidan för Hörnån FVO och här finns information och historia som inte är tillgängliga på annat håll. Därför kvarstår denna information, men uppdaterad information nyare än år 2013 garanteras ej - i fråga om fiskerkort och regler.

Fiskeförbud - tid (2013):
1 januari >> 30 april
15 september >> 14 oktober
Observera: För år 2014 och framåt gäller enbart information på följande länk - Fiskekort.se

Fiskeförbud - geografiskt:
1) Notera utarrenderade sjöar - här krävs separat fiskekort!
2) Degerbäcken har fiskeförbud (koordinater 63.704911, 19.847679, nära Bjenberg).
3) Gräns mellan Hörnån och Bottenviken/Östersjön utgörs av åmynningen i havet.
4) Gräns mot inlandet beskrivs i karta om sjöar, se separat sida.
5) Hörnån avgränsas uppströms mot Hörnån övre FVO, se separat sida.

Begränsad fångstkvot per dag (2013):
1 öring
1 lax
3 harrar
Observera: För år 2014 och framåt gäller enbart information på följande länk - Fiskekort.se

Begränsad fångststorlek (2013): Följande minimått gäller för Hörnån:
Lax: 50 cm
Öring: 50 cm
Harr 35 cm
Observera: För år 2014 och framåt gäller enbart information på följande länk - Fiskekort.se

Om Fiskeriverkets föreskrifter och minimått i sötvattensområden utmed Norrlandskusten kan man läsa om i "FIFS 2004:37", den som mäktar med detta dokument. Hörnån FVO har skärpt kravet för Harr något, medan Lax och Öring följer minikravet.

Fisk som ej uppfyller minimimåtten måste sättas tillbaka. Detta gäller oberoende om fisken är skadad eller inte, av principskäl. Vid återsättandet bör fisken stressas så lite som möjligt. Bäst är om man kan skaka loss fisken från kroken. Om inte detta hjälper måste man hålla i fiske. Detta görs med blöt hand för att inte skada fiskens ytskydd/fjäll, varpå kroken lossa.

Tabell 1. Kännetecken på ung lax och öring. Jämför bild 1.

För lax och öring gäller idag samma minimått, vilket underlättar för både fisk och fiskare. Att särskilja de två arterna åt är annars inte så svårt. Generellt kan sägas att öringungarna ger ett lite knubbigare intryck än laxen. Tabellen ovan kan även vara till hjälp, inklusive nedanstående bild.

Bild 1. Kännetecken på ung lax och öring. Jämför tabell 1.

RESERVATIONER
Om lekfisk: Mörka övervintrande lekfiskar som dras upp under det tidiga vårfisket bör återsättas. Dessa ger större kulinariskt värde om det får äta upp sig i havet innan de hanteras i köket. Dessutom dubbleras fiskenöjet, eftersom samma fisk fångas två gånger (om man vågar hoppas på detta påstående).

Frågan om lekfisk och dess skydd är komplicerad. Fiskevårdsområdet Hörnån FVO önskar en stabil stam av fiskar som vandrar och leker. Av den anledningen ses inte välvilligt på fiskare som tar upp och klubbar lekfisk om våren. Som matfisk anses denna mycket dålig, och någon anledningen till att inte återsätta fisken finns ej, förutom fiskarens kontraproduktiva stolthet och skadliga beteende. Om lekfisk och dess kännetecken hänvisas till en bra sida på nätet - via denna länk.

FÅNGSTRAPPORT
För att Hörnån FVO ska utvecklas positivt, för fisk och fiskare, så behövs information om fisktillgång. Ett dåligt fångstår signalerar att fisken inte trivs, eller att lekande fiskar gått förlorade (se ovan om lekfisk). Detta korrigeras genom att efterforska och åtgärda eventuella problem i vattenmiljön, ytterligare fredning, och/eller att plantera ut mer fiskyngel.

Så kallat "elfiske" är Länsstyrelsens sätt att återkommande mäta föryngringen. EU-direktiv kräver sådan kontroll. För den som undrar om elfiske finns en bra video på nätet från Länsstyrelsen Västmanland. Mängder av rapporter om Hörnåns "elfiskar" hittas hos Länsstyrelsen Västerbotten.

Fångsrapport är Hörnån FVOs sätt att övervaka vattendraget. Ett informellt krav är att den som löser fiskekort även rapporterar in fångst till Hörnån FVO. Även brist på fångst är viktigt att rapportera. Rapport gäller i synnerhet ån. Rapport om sjöarnas fiske uppmuntras. Om man köpt sitt fiskekort på nätet så lämnar man sin fiskerapport på samma nätsida (Fiskekort.se).

HAVET/Östersjön
Hörnån FVO upphör i åmynningen. I Bottenviken utanför Hörnefors är det nästan fritt fram att sportfiska. Många känner inte till att det under vissa tider av året gäller förbud för lax och öring, även sportfiske. Restriktioner om detta, och om ”fasta redskap” i närheten av Hörnåns utlopp i Östersjön beskrivs hos Länsstyrelsen Västerbotten. Det är kustbevakningen som kontrollerar. En fri passage för fisken i å-mynning ligger dock i Hörnån FVOs intresse och överträdelser kommer noteras/rapporteras.

Gunnar Engström, 2013-04-03

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se