Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hängbron i Håknäsbacken

Sågen i Håknäsbacken

Kvarnen i Håknäsbacken

Öre-Håknäs-Långed 14 km runt

Håknäs Gå - nyårsdagen 2019

Haeggströms på Holmen - Hammargården i Nordmaling

<<<>>>

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hängbron i Håknäsbacken

Här följer artikel Nr 2 på temat Håknäsbacken, om hängbron. Artikel nr 1 handlade om vattensågen. Hängbron återfinns med många foton på Becken-Webben, i anslutning till olika vandringsreportage runt broarna utmed Öre älv.

Hängbron som finns där idag har sitt ursprung från 1932, i renoverade former, även om den ser betydligt äldre ut än så. Vi inleder med ett foto från 1890-talet, i bild 1.

Sågen Håknäsbacken

Bild 1. Håknäs sågverk under 1890-talet. Här fanns ingen hängbro. Istället noteras till vänster en annan brokonstruktion över älven. Denna är ungefär på platsen för dagens hängbro. Ett foto från en informationstavla, som refererar till Staffan Nordstedt.

Man hittar en informationstavla inne i Kvarnen (se nästa artikel Nr 3) som berättar lite om hängbron över Öre älv, med ursprung i "Jim Widmarks förstudierapport om Håknäsforsens roll i utvecklingen av natur-, kultur- och fisketurism längs Öre älvdal".

<<<>>>

Förbindelserna över älven skedde tidigare med båt och färja. Färjelägret låg uppströms dammen. År 1932 byggde Håknäs invånare med bistånd av MoDo AB en hängbro över älven. Därmed var det slut med skolrodden och den långa omvägen över Riks-13 bron i Öre. Bron är en av länets längsta hängbroar. Hängbron överläts av MoDo till Nordmalings kommun år 1986. Den har varit avstängd ett antal år men efter stor renovering är den åter användbar.

<<<<>>

Hängbron i Håknäsbacken

Bild 2. En bild från en tidigare vandringsartikel. Håknäsbacken torde ha fått sitt namn av den branta backe som leder ned mot älvfåran. Här ses Redaktör Lena Lindholm stå på den vägbank som leder ut på bron. Idag är bron stängd för tyngre fordon.

Man kan således fundera ifall det under sågverkstiden fanns en bro över Öre älv, enligt bild 1. Mo och Domsjö AB rev vattensågen i Håknäsbacken, då verksamheten flyttades till ångsågen på Norrbyskär vid 1800-talets slut. Förmodligen revs även bron. Behovet av en bro återuppstod och resulterade i den nya hängbron 1932.

Hängbron i Håknäsbacken

Bild 3. Bron i Håknäsbacken är mycket svårfotad. Här ses den som en röd skugga utmed skogskanten, fotad från dammens pir uppströms älven. Till höger ses kvarnen, som återkommer i artikel Nr 3.

Hängbron i Håknäsbacken

Bild 4. Bron är lång, således en av de längre hängbroarna i Västerbotten.

Hängbron i Håknäsbacken

Bild 5. Brons undersida.

Hängbron i Håknäsbacken

Bild 6. Ett intressant kolorerat vykort, som fanns uppsatt i kvarnen. Vykortet anger "Nordmaling" och "Håknäs". Vägen på andra sidan älven finns kvar idag. Sågverket ligger eller låg till höger i bild. Beroende på när fotot var tagen var sågverket rivet, och möjligen kan man förmoda att så är fallet då inga byggnader skymtar till höger och än mindre den bro som man tycker sig se i bild 1.

Hängbron i Håknäsbacken

Bild 6. Samma bild som ovan, men förstorad på den färja som ses i nedre vänstra hörnet. Man noterar några hästar, en vagn och en herre.

Här avslutas artikel om hängbron i Håknäsbacken.

Gunnar Engström, 2020-04-13

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se