Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Haeggströms på Holmen - Hammargården i Nordmaling

Sågen i Håknäsbacken

Hängbron i Håknäsbacken

Kvarnen i Håknäsbacken

Öre-Håknäs-Långed 14 km runt

<<<>>>

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Haeggströms på Holmen - Hammargården i Nordmaling

Becken-Webben har i fler artiklar uppmärksammat byarna strax söder om Hörneå, i detta fall Håknäs och Håknäsbacken. Dessa ligger på var sin sida om Öre älv, en plats för industriell aktivitet förr i tiden. Bland detta kan nämnas vattensågen, en av de större i Norrland på sin tid.

Vi återger ett par bilder från den tidigare artikeln om sågen och byggnader i området. Detta ger upprinnelse till dagens bidrag - med kryptisk titel "Haeggströms på Holmen - Hammargården i Nordmaling".

Sågen Håknäsbacken

Bild 1. Håknäs sågverk under 1890-talet. Uppe på höjden ses en större byggnad som idag är riven, dåvarande sågverkets kontor. Se tidigare artikel.

Till vänster i bild 1, i bakgrunden skymtar några hustak. Det som ligger närmast vattnet är troligen en byggnad som hör färjestationen till, att läsa mer om i annan artikel (se bild 6). Där bakom noteras fler hustak, i det som här benämns "Holmen".

Sågen i Håknäsbacken

Bild 2. Samma bild som ovan, men förstorat. Notera byggnaden på höjden, som benämns "den äldre herrgården". Den sägs ha blivit ombyggd och tjänat som arbetarbostäder. Denna byggnad kvarstår än idag, som herrgården i Håknäsbacken.

När den tidigare artikeln om sågen skrevs var det inte tydligt vad som menades med "äldre herrgården", men detta klarnar i och med dagens text och bidrag från Becken-Webbens distansskribent Rune Öström i Rosersberg norr om Stockholm. Rune är presenterad på annat håll på hemsidan - i korta ord kan sägas att Rune växte upp i Håknäs bara en knapp kilometer till vänster i bilderna 1 och 2, om än lite senare är då fotot togs. Se även denna länk.

Orden "den äldre herrgården" betyder att det fanns en nyare herrgård. Denna låg på Holmen. Däremot är det inte säkert att det är just herrgården som skymtar på Holmen i bilderna ovan, där fanns ytterligare några hus. Med kunskap av topografin idag är nog Herrgården skymd av skogspartiet till vänster om den gamla herrgården.

Här får Rune berätta mer om "Holmen" (mail till Redaktionen 2021-01-18).

Området kallades Holmen då det ligger några meter högre än omgivningen och en liten slinga från Öreälven omslöt området. Området ägdes med all sannolikhet av den gamla Håknässågen som låg nedom hängbron. På Holmen lät brukspatron Haeggström uppföra ett pampigt hus, en herrgård.

Herrgården flyttades antagligen efter att Mo&Domsjö tagit över. Min gissning är att detta skedde någon gång strax före eller efter första världskriget, troligen det senare.

I Nordmaling kallads byggnaden för Hammargården, kanske ägdes den av någon som hette Hammar. Under en tid på 60-70-talet (tror jag) ägdes gården av en person som jag tror var från Västamarken (kommentar - by mellan Norrbyn och Strömsör) och hade gjort stora pengar på att sälja tapeter om jag minns rätt.

I detta sammanhang kan även Håknäs egen hemsida refereras och som berättar lite om huset.

En herrgård som uppfördes på en holme intill älven i Håknäs i nära anslutning till sågverket ägdes av brukspatron Haeggström. Kring denna herrgård fanns en vacker park och trädgård samt en kägelbana, som påminde om en bowlingbana. Denna herrgård flyttades till Nordmalings samhälle och kallas Hammargården.

Hammargården

Bild 3. En målning från omkring 1850 (Västerbottens Museum), här in-zoomat. Notera att verkligheten nog såg lite annorlunda ut. I mitten Öre älv, och vattensågen. Byggnaden vid blå pil är den gamla herrgården. I fjärran syns ett större hus, som troligen kan vara den nya herrgården. Dessutom antyds ett stort hus vid grön pil, inte lätt att förstå sig på vad detta månde vara?

I Nordmaling, någon mil sydväst om Håknäs finns ett pampigt hus mitt i samhället (bild 4). Närheten till den gamla kyrkan leder till tron att det är prästgården man ser - men så är inte fallet, påpekade Rune i ett nytt mail. Prästgården ligger snett bakom kyrkan och Hammargården.

Hammargården Nordmaling

Bild 4. Hammargården i Nordmaling, den flyttade herrgården från Håknäs. Fotot är från Håknäs hemsida.

Rune ritade en karta över hur det såg ut en gång i tiden i Håknäs. Dessa detaljer ligger till grund för bild 5.

I bild 5 ses Öre älv, där det gamla sågverket låg vid Håknäsforsen. På höger sida (norr/öster) om älven ligger Håknäsbacken, där den gamla herrgården fanns och finns kvar än idag. På den södra/västra sidan av älven ses samhället Håknäs med sin bebyggelse. I norr går "nya" Botniabanan över älven.

Karta Håknäs

Bild 5. Karta över Håknäs, med detaljer som Rune Öström pekat ut, här överfört till en topografisk kartbild. Man ser 5-m höjdkurvor, i relation till Öre älv.

En blå linje är den avledning av Öre älv som Rune nämner, vatten uppströms leds i en svacka genom skogen och bildar en Holmen, eller "ö". Höjdkurvor i kartan tala för att det måste ha varit en del grävande för att få till denna vattenväg, men energin var stor förr i tiden. Där går idag en bäck som rinner ned från väster genom Håknäs by mot älven. Kanske bidrog denna bäck till vattenflödet i "kanalen" i den blå linjen. Det finns även en "Holmtjärnen" på kartan, idag torrlagd men markerad. Kanske bäcken försåg Holmtjärnen med vatten.

På Holmen är en grön ruta ritad av Skribenten, ungefär där Rune markerat. Detta är Hammargårdens gamla läge. Skribenten har även markerat en grå väg, "vägen till färjelägret" som Rune skissat. En intressant historia som knyter an till den tidigare artikeln på Becken-Webben om hängbron och dessförinnan färjan. Vägen finns kvar idag om än lite igenvuxen.

Så slutar denna artikel - om industrihistoria i södra Västerbotten.

Gunnar Engström, 2021-01-30

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se