Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

General von Döbelns återkomst - Den 5:e juli Anno 2017

Strider och militära högtider i Hörneå och Hörnefors

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

General von Döbelns återkomst - Den 5:e juli Anno 2017

Det räknas som tradition att General von Döbeln återkommer till Bruket i Hörnefors 5 juli, till minne av striderna år 1809 och ’Affairen vid Hörne fors’ och det tragiska dödsfallet för överstelöjtnant Joakim Zakarias Duncker. Von Döbeln är snarast en attrapp till häst spelad av en Becken-bo, tillika skribent. De verkliga personerna för högtiden utgörs av potentater från Svenska och Finska Försvarsmakten, från Umeå Kommun, och från kulturens högborg i både Umeå och från Finland.

von Döbeln

Bild 1. General von Döbeln går i roll, i syrenbersån.

En kort resumé av händelserna anno 1809 berättar om ryssen som kom anfallande norrifrån och överrumplade den svenska hären som var förlagd i höjd med Hörneå Bruk och den gamla brukskyrkan. Om detta kan man läsa i flertalet artiklar på Becken-Webben och behöver inte repeteras ånyo. Hänvisningar görs till dels 200-årsminnet 2009 men även högtider under Kulturhuvudstadsåret 2014 (artiklar nr-1 och nr-2), och från år 2015.

Susanne Levonen i Brukskyrkan

Bild 2. Susanna Levonen från Norrlandsoperan, som ofta kommer till Hörnefors och sjunger i olika sammanhang, inte minst på julotta.

I brukskyrkan hölls en minnesgudstjänst innan ceremonin vid Dunkersmonumentet. Sammanvävt med kyrkans ord står kulturen högt, dels med Susanna Levonen (i bild 2) känd sopran från Norrlandsoperan i Umeå, dels från Finland med den kände Pekka von Cräutlein som sjöng strofer ur Runebergs Fänrik Ståls sägner, ackompanjerad av stråkmusik.

Dunkers dag 2017

Bild 3. Från vänster ses höga militärer, längst till vänster chefen för I19 Boden och tillika militärregion Nord och därefter chefen för Västerbottensgruppen vid Umeå Garnison. Därnäst Anders Ågren (med kransen) som är vice Kommunordförande i Umeå, därefter ses några av de höga militärerna som kommit resande från Finland dagen till ära.

Dunkers dag 2017

Bild 4. Mannen till vänster i mörk kostym är Hörnefors egen Mannerheim, Erik Eriksson, som år efter år bidragit till att högtiden återkommer och hålls på hög nivå.

von Döbeln 2017

Bild 4. General von Döbeln håller sitt tal, till häst. Talet är långt och skrivet på svenska från 1809. Det är uppenbart att von Döbeln måste läsa innantill för att inte trassla bort sig i alla krumbukter. Talet tar ca 15 minuter att återge. Adjutanten som håller hästen heter Rickard, och är en av Umeå Kommuns kulturchefer. Båda personerna i bild, hästen undantagen, är dessutom komponenter av Sveriges Försvarsmakt, till synes förtroendeingivande.

Generalen vid Brukskyrkan

Bild 5. Här ses General von Döbeln med häst nr 1 Anno 2014. Hästen hette Julia från Ängersjö. Julia var gammal och har tyvärr skrittat iväg till hästhimlen.

von Döbeln håller tal 1809

Bild 6. Här ses General von Döbelns häst nr 2 2015. Namnet på hästen förblir dessvärre okänt.

Vi återger ånyo några stycken ur General von Döbelns långa tal, hållet en kall dag i Umeå den 8:e oktober 1809:

Jag har samlat Armén, att tillkännagiva, att en preliminär fredsavhandling den 17:e September blivit gjord emellan Svenska och Ryska makten. Med denna fred slutar ett förhärjande krigs alla olyckor - den bör visserligen vara ett glatt budskap, helst då Sveriges uttömda källor icke tillåta en fortsättning av en strid, börjad av Politiskt misstag, och som i tvenne hela år avtynat alla dess krafter. Men, Finland frångår Sverige. Riksgränsen är Torne älv! ….

Och Ni Finnar! - När ni återkommen till Fosterbygden, så där framför svenska Folkets tacksamhet, till Er nation! Kom ihåg, att Ni återvänder med utslitna kläder, avstympade, eller genomskjutna lemmar, - men ni medför en rättskaffens krigsmanna själs synbara prydnad. ….

- Fiender till det svenska moderlandet kan ni aldrig bli, därom är jag förvissad - men förbli i all tid dess vänner! Skulle det nya herraväldets makt hindra Er önskans och viljas utövning, - så låt med hjärtats och tankars tysta språk era välsignelser tilldelas Moderlandet! Påminn Edra barn därom; Vi skola från släkte till släkte, välsigna Er, och högakta Er. ….

I efterhand - Gunnar Engström - 2018-01-13

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se