Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Förvaltar-bostaden - nu Bruksgatan 155

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Förvaltarbostaden - nu Bruksgatan 155

Se tillägg i slutet av denna artikel där Greta Karlsson bekräftar husets ursprung, detta i mail från Erik Idhult 2019-02-24

I en nylig artikel på Becken-Webben står Förvaltarbostaden i fokus, en byggnad som blev uppförd på platsen av en tidigare herrgård som gått förlorad i brand. Flygelbyggnaderna är kvar än idag. Erik Idhult, Becken-Webbens hembygdsfilatelist aktualiserade frågan i anslutning till ett gammalt vykort och dess poststämpel, och i sin tur härstammar vykortet från en artikel från 2016-11-15 förmedlat av Rune Öström från Rosersberg.

Sedan många år finns en titelsida på Becken-Webben som heter "Bruket i Hörnefors". Där samlas artiklar om det gamla järnbruket, om dess epok men även området då och nu. Järnbruket med stångjärnshammare och mot slutet även en masugn, lades ned i den så kallade järnbruksdöden vid slutet av 1800-talet. Där fanns vattenkraft reglerat i en damm, vilket ses i vykortet med en vacker miljö kring huset ifråga. Bruket Hörneå AB köptes upp av Frans Kempe, med dess skogar varpå en ny epok startade med sågverk och sulfitfabrik, även det ett minne blott sedan 1982.

Vi ska inte återberätta att som kan läsas på annat håll. Istället ges fokus på själva huset, och den uppgift som Erik Idhult lyfter fram, att huset troligen flyttats. Så här skrev Erik i föregående artikel;

"att denna byggnad flyttades senare och blev Lövgrens livs, en flytt 200 meter på andra sidan ån".

Förvaltarebostäderna Hörneå

Bild 1. Vykort ifråga, som visar Bruksdammen och Förvaltarbostäderna. Hustaket bakom träden är en av de två så kallade herrgårdsflyglarna. Det är huset i förgrunden som står i fokus i dagens artikel. På kortets baksida anges ”Foto Norberg och Markström”.

Förvaltarbostädernas huvudbyggnad i bild 1 finns dokumenterat på fler foton och vykort. Vi jämför den i bild 2, ett vykort som Skribenten först trodde var samma som det i bild 1. Men, dessa är fotade ur olika vinklar. Den i bild 2 fanns med på Kennet Eklunds USB, i en serie bilder som givit upphov till flera artiklar på Becken-Webben.

Förvaltarbostaden Bruket Hörnefors

Bild 2. Ett vykort, likt det i bild 1 men ur annan vinkel.

Huset i centrum av bild 2 och flygelbyggnaderna till vänster känns igen i bild 1. Huset till höger är rivet i modern tid, och fanns kvar på som plats fram till att Botniabanan drogs över dess tomt.

Vykort Tyko Karlsson Hörnefors

Bild 3. En förstorad del av Tyko Karlsson vykort från 1920-talets Hörnefors, att läsa om på annat håll på Becken-Webben.

I bild 3 ses till vänster ett vitt hus, detsamma som i bilder 1 och 2. Här har fotografen gått över till andra sidan Hörneån. I bilder 1 och 2 har fotot tagits från bron över dammen till vänster. I bildens nederkant går vattentuben från dammen till den nya Sulfitfabriken på Hamnskär. På tubens plats låg tidigare ett såghus, som nu rivits då fotot togs kring år 1920 (jämför bild 3 i artikeln Frans Kempe år 1906). I mitten ses ett "torn" som ibland tros ha varit masugnen men troligtvis är dåtidens brandstation med vattenreservoar, vilket vi återkommer till i framtida artiklar. Till höger ses en liten vit "topp" med tak som sticker upp bland träden. Denna byggnad kan möjligen göra anspråk på att vara den masugn som byggdes vid slutet av 1800-talet, och på dess plats idag finns en ruin av grundstenar. Det röda huset till höger i bakgrunden är detsamma som ses i bild 2.

Hörnefors

Bild 4. Ett foto som fanns på Kenneth Eklunds USB, läs mer nedan.

I bild 4 ses ett liknande hus som i bilder 1-3, men inte detsamma. Man noterar att de karaktäristiska fönstren under taknocken saknas och att antalet fönster på gaveln inte stämmer. Till bilden finns lite text som säger "Förvaltarbostaden. Duncker var inkvarterad och dog här". Detta syftar således på Slaget vid Hörnefors som är beskrivet i åtskilliga artiklar på Becken-Webben, utan att repeteras här. Flygelbyggnaderna stämmer inte heller med de som finns där idag och ses i bilder 1 och 2. Detta tycks vara ett annat hus?

Bild 4 finns med i boken Hörneforsbygden - Brukens Historia. Där säger bildtexten att:

Herrgården vid Hörnefors bruk. Huvudfastigheten till höger brann ned 1902. I den fastigheten hade general Sandels sitt högkvarter vid "träffningen" av Hörnefors den 5 juli 1809 vid kriget mot ryssarna. Här avled även den svårt skadade överstelöjtnant Zackarias Duncker. Bilden från senare delen av 1890-talet.

Dessa uppgifter kan förklara skillnaderna på huset ifråga. Men, brann även flyglarna ned och ersattes med de som står där idag? Vi lämnar den frågan till framtiden.

Bruksgatan 155

Bild 5. Bruksgatan 155 i Hörnefors, såsom det ser ut då man kör fram digitalt på Bruksgatan, med referens till "Google Maps". Detta var enklare än att åka dit och ta ett eget foto. Notera copyright Google.

I bild 5 ses ett gult hus, på andra och västra sidan av Hörneån från där huset låg i bilder 1-3. Man ser samma karakteristiska fönster under takens nock. Erik Idhult skulle kontrollera med Greta Karlsson om husets historia, men om detta stämmer lever Förvaltarbostaden kvar som Bruksgatan 155. Vi lär se i fortsatta artiklar.  

Gunnar Engström, 2019-02-03

Tillägg 2019-02-24
Erik Idhult skriver i mail att:

Jag har nyss haft telefonkontakt med Greta Karlsson och fick bekräftat att den förvaltarbostad som man ser med långsida mot Hörneån på vykortet är den sedermera Lövgrens livs----------och som finns fotat idag efter Bruksgatan.

Men detta var en av förvaltarbostäderna vilket framgår av vykortet. Förvaltare tycktes vara titeln på den lokala chefen på en anläggning under MoDo tiden, i hierarkin under Kemparna. Samma titel återfinns ju på Norrbyskär som chef för sågen.

m v h / Erik Idhult, 2019-02-24

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se