Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Den mystiska bron i Hörnefors

Hörnefors historia

Startsida

Den mystiska bron i Hörnefors

Varje bro är unik. Den måste anpassas efter förhållandet på plats. Ett undantag kan möjligen vara viadukter utmed våra vägar vars ritningar ibland tycks vara massproducerade och med återanvända gjutformar för betong.

Hörnefors 1908

Bild 1. Vykort över Hörnefors, daterad 1908. Text på kortet anger ”Hörnefors. Norrut från kyrktornet”. Fotot har kolorerats i efterhand.

Rune Öström, en av Becken-Webbens läsare och distansskribenter, hittade en bild som återger Hörnefors, se bild 1. Fotots ålder överstiger 100 år, och hänvisar till en utsikt från ett kyrktorn. Rune spekulerade ifall fotot kan vara taget från gamla kyrkans torn och att man på bilden torde kunna skönja Dunkersmonumentet.

Det är tyvärr inte mycket man känner igen på fotot, möjligen skogen. Något Dunkersmonument ses inte, och inget stämmer överens med platsen för gamla kyrkan på Bruket. Det finns däremot en detalj i bilden som gör att platsen får en trolig identitet. Över vattendraget leder en bro, av fackverkskonstruktion, sannolikt av trä. Bron vid den gamla kyrkan var inte av fackverkstyp. Tillgängliga kort från långt tillbaka i tiden säger att denna bro var av enklare balkkonstruktion. Dessutom stämmer inte geografin i relation kyrkans torn.

Bron i bild 1, om än suddig, känns däremot igen från ett kort i Hörneå-fotografen Algot Engströms samlingar. Algots foto av bron (bild 2) har hittills inte gett några associationer till vare sig plats eller vattendrag. Med andra ord – en anonym bro – och därmed ett ganska tråkigt foto.

Bro i Hörnefors

Bild 2.  Algot Engströms foto av ett vattendrag och en bro. En fackverksbro i trä.

Brokonstruktionen i bild 1 och 2 trycks överensstämma. Fågelperspektivet i bild 1 anger ett kyrktorn, år 1908. Det fanns en nybyggd kyrka i Hörnefors år 1908, den som idag kallas ”Rosornas Kyrka”. Om denna kyrka kan man läsa mer på sidan ”Historiska vyer över Hörnefors”. Fotografen har således klättrat upp i kyrktornet och fotat norrut över Hörneån, med andra ord ån som rinner genom dagens Hörnefors. Hörneån, även kallad Hörnån, ska inte förväxlas med Hörneå, som är Bäcken, och med gammal stavning Becken - tydligare än så kan det knappast bli.

Rosornas kyrka i Hörnefors

Bild 3. Den nybyggda kyrkan, i alla fall nybyggd år 1908. Kyrkan fotades av Algot Engström några år senare, på 1910-talet förmodas.

Vid nedre högra hörnet i bild 3 ses ett räcke, som tros utgöra en skymt av bron i bild 2. Lövträden framför kyrkan stämmer väl överens med de lummiga trädkronorna i bild 1. Bevisföringen haltar en aning, men rimlig. Träbron är borta sedan länge. På dess plats finns idag en simpel smal stålkonstruktion, inte så ung den heller, avsedd för gång och cykeltrafik. 

Man förundras över den stora väg som leder över bron. Över vilka broar passerade man Hörneån i gammal tid? Bron vid gamla kyrkan torde vara den äldsta, och ansluter till den gamla riksvägen med månghundraårig historia. Över den bron forcerade Ryssarna år 1809, att läsa om på annat håll inom Becken-Webben. ”Hörnefors Centrum” låg då på Bruket, beläget längre uppströms Hörneån. Landhöjning gjorde att den ”nya” Riks-13 över Norrbyn lades närmare kusten än tidigare möjligt. Riks-13 leder då som nu in i dagens moderna ”Hörnefors Centrum”. I ”Centrum” finns idag en bro i betong över vattendraget, som nog var modern då den byggdes för säkert 50 år sedan. Riks-13 tros ha blivit dragen strax efter sekelskiftet 1900 (en uppgift som kan behöva korrigeras). Fortsatte Riks-13 förbi den då nybyggda kyrkan och över bron i bild 1 och 2 – eller - fanns ytterligare en bro några 100 meter uppströms på platsen för dagens betongbro? Någon skymt av denna möjliga bro ses inte i bild 1. Dessa frågor hoppas få sitt svar, av läsare och bybor.

Gunnar Engström, 2011-11-14

Besökare