Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 2

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 1

Byggnadsvård i Hörneå - titelsida

<<<>>>

Hörneås historia

Hörnefors historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Byggnadsvård - Stolpbod - Artikel 2

I denna artikel om en gammal stolpbod berättas om korrespondens med Länsstyrelsens representanter i Byggnadsvård. Stolpboden har figurerat på många ställen inom Becken-Webben, och enligt sägnen tjänade den som förvaring av döda soldater under kriget med ryssen 1809.

Stolpbod Hörneå

Bild 1. Stolpboden i Hörneå, från en tid då den höll på att integreras med skogen, vid slutet av 1990-talet.

Då Skribenten övertog släktgården vid slutet av 1980-talet stod den kära stolpboden kvar i skogen, ca 10 meter utanför markgränsen. Där hade den stått sedan Laga Skifte vid slutet av 1800-talet. Avståndet var för litet för att bemöda sig med att timra ned boden och flyttade in den på marken. I samförstånd med markgrannen fick boden stå kvar.

Boden har varit i fokus hos Västerbottens museum under 1900-talet då den avsågs passa på hembygdsområdet Gamlia i Umeå. Detta emotsattes av släkten. Då Skribenten övertog gården vid slutet av 1980-talet gick det inte lång tid innan en person sågs smyga i snåren med kamera. Personen var från Västerbottens museum. Med ömsesidigt intresse diskuterades stolpbodens fortsatta leverne.

Kontakten fortsatte under sista åren av 1980-talet med Västerbottens Museum och Länsstyrelsen. Skribenten önskade flytta in boden innanför markägan och lägga om taket. Västerbottens museum såg möjlighet att stödja projektet. Men, skribentens önskan om plåttak togs ej emot positivt av Västerbottens museum. Museet önskade näver importerat från Ryssland kombinerat med slanor utmed taket på gammalt vis från 1700-talet. Ett sådan tak skulle kunna bekostas av museum och Länsstyrelse förutsatt att Skribenten gjorde jobbet. Detta var Skribenten tveksam till då arbetet var omfattande och att näver har begränsad hållbarhet. Med dessa ord avslutades kontakten och inget hände under de följande 10 åren.

Stolpbod Hörneå

Bild 2. Ett foto från samma tid som bild 1, avsett för Länsstyrelsen Byggnadsvårdsexperter.

Vid slutet av 1990-talet dök en ny fotograf upp i skogen, även denna från Västerbottens museum. Foton togs och kontakt etablerades ånyo med museum och Länsstyrelse i Västerbotten. Den tidigare antikvarien Rolf Sixtensson hade gått i pension och var nu ersatt av Bo Sundin som figurerar på Becken-Webben i en nylig artikel.

Hej!
Jag har övertagit detta ärende från Rolf Sixtensson, som gått i pension. Vad jag förstår handlar det om en timrad bod från 1700-talet med diverse brister. Det är möjligt att få hjälp med ett åtgärdsprogram till hösten Statligt byggnadsvårdsbidrag för antikvariska överkostnader i samband med en upprustning kan ev. komma ifråga, men först till nästa år.

Det är viktigt att ett åtgärdsprogram finns som underlag, att din egen insats är klargjord och att vi vet att det finns bra arbetskraft med erfarenhet från liknande jobb att tillgå.

Hälsningar/ Bo Sundin

Det blev ånyo tydligt att ett plåttak inte var passande för 1700-talet. Så må vara begripligt, lite beroende på vilken målbild som eftersöks. För Skribenten var målbilden långsiktig och enkel. Med denna målbild valde Skribenten att på egen hand åtgärda boden och få den att leva vidare. Då nästa brev kom från Länsstyrelsen år 2002 var stolpboden redan omhändertagen av Skribenten och konserverad för eftervärlden.

För ett par år sedan kontaktade Du Rolf Sixtensson vid Västerbottens museum med en förfrågan om en stolpbod och bagarstuga på fastigheten Hörneå 7:10. Rolf Sixtensson gick kort därefter i pension och ärendet övertogs av Peder Dahlström, som tidvis varit anställd både vid Västerbottens museum och vid Länsstyrelsen. Peder har också varit på plats och diskuterat tänkbara åtgärder. Någon överenskommelse om vad som skall göras med byggnaderna har dock inte uppnåtts.

Byggnaderna har ett kulturhistoriskt värde och det är angeläget att de tas om hand. Utan att frågan tydligt framförts från Din sida, har vi fört ett resonemang om möjligheten att lämna ett ekonomiskt bidrag till en upprustning. Vid den senaste genomgången av bidragsärenden, kom detta ärende upp på nytt. Vår bedömning är dock att vi tyvärr inte kan lämna något ekonomiskt bidrag till en upprustning av dessa byggnader.

Om Du är i behov av fortsatt rådgivning, finns möjlighet att kontakta Västerbottens museum på nytt.

Hälsningar, Bo Sundin

Även om Skribenten löste behoven på egen hand, fanns tacksamhet över den omtanke som Västerbottens museum och Länsstyrelse visat. Att vårda gamla byggnader är viktigt för eftervärlden och dess kulturarv.

I nästkommande artiklar kommer Skribenten berätta mer om den byggnadsvård som utfördes, allt från hytten av en grävmaskin till bakom en svetsskärm för tillverkning av ett sågverk till sågande av plank till nytt tak.

Gunnar Engström, 2024-02-04

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se