Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bygdegårds-föreningens Stadgar

Bygdegårds-föreningen

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bygdegårdsföreningens Stadgar

 

§1.       Firma
Föreningens firma är Hörneå Bygdegårdsförening

§2.       Ändamål
Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att för framtiden driva en bygdegård med bl a samlingslokaler. Lokalerna skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, offentlig myndigheter liksom organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som verkar i enlighet med rikets lagar.

Föreningen skall också verka för bygdens kulturella utveckling, bl a genom hembygdsforskning, egna kulturprogram samt årliga traditionella aktiviteter för medlemmarna.

Dessutom skall föreningen stimulera aktiviteter som leder till en långsiktlig utveckling i Hörneå, bl a genom att föra dialog och samverka med byborna om byns förutsättningar för utveckling och därigenom utveckla människorna, så att leva och bo i Hörneå därmed förbättras.

§3.       Säte
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Hörneå, Umeå kommun, Västerbottens län

§4.       Inträde
Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

           Fullvärdig medlem

Stödmedlem

§5.       Avgifter
Medlem skall betala en avgift varje år, fastställd av föreningsstämman

§6.       Utträde
Medlem kan begära utträde ur föreningen till styrelsen. Framställningen skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad.

§7.       Uteslutning
Medlem som bryter mot dessa stadgar eller på annat sätt skadar föreningen eller motarbetar föreningens ändamål kan uteslutas ur föreningen.

Beslut om uteslutning kan fattas av styrelsen om den är enhällig. Om utesluten medlem inte accepterar styrelsens beslut kan han få frågan om uteslutning prövad av föreningsstämman.

§8.       Medlemsförteckning
Styrelsen skall föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas namn och adress.

           
§9.       Organ
Föreningens organ är föreningsstämma, styrelse och revisorer.

§10.    Föreningsstämma
Föreningsstämma skall hållas före den 1 mars.

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom affischering i byn senast 14 dagar före stämman.

Rösträtt vid föreningsstämma har varje fullvärdig medlem (se § 4)

Såväl val som övriga frågor avgöres genom öppen omröstning om inte sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal har föreningsstämmans ordförande utslagsröst.

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

 1. Val av ordförande
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
 3. Upprättande av närvaroliste/röstlängd
 4. Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
 5. Godkännande av kallelse
 6. Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna året
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Redovisning av budget och verksamhetsplan
 12. Fråga om arvoden
 13. Val av styrelseledamöter (mandattid 2 år) och suppleanter (mandattid1 år)
 14. Val av revisorer och suppleant (mandattid1 år)
 15. Val av fastighetsansvarig (mandattid1 år)
 16. Val av uthyrningsansvarig (mandattid1 år)
 17. Val av uthyrningsansvarig (mandattid1 år)
 18. Beslut om årsavgift
 19. Val av valberedning
 20. Framställningar och förslag fån styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast den 1 februari
 21. Vid stämman väckta frågor

§11.    Extra föreningsstämma
Hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.

På extra föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

§12.    Styrelse
Styrelsen skall

Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande.

Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga närvarande ledamöter är eniga om beslutet.

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Styrelsens ordförande och därtill utsedd justerare skall justera protokollet inom fjorton dagar efter sammanträdet.

§13.    Firmateckning
Firmatecknare utses av styrelsen.

§14.    Räkenskaper
Föreningens räkenskaper  omfattar tiden 1 januari-31 december. Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

§15.    Revisorer
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av föreningsstämman utsedda revisorer. För revisorerna utses suppleant. Revisorer och suppleant för dessa utses för ett år.

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie föreningsstämma.

§16.    Ändring av föreningens stadgar och likvidation
Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst ett skall vara ordinarie föreningsstämma.

Beslutet blir gällande om minst 2/3 av de röstande ställer sig bakom beslutet på den senare stämman.

§17.    Upplösning
Vi upplösning av Hörneå Bygdegårdsförening skall beslut om föreningens eventuella tillgångar tas så, att de kommer byns befolkning till godo.

Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämma den 1 mars 2012.

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se