Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bjennön och Vadet för 500 år sedan

Topografi och vatten - titelsida

Hörneå för 8000 år sedan

Hörneå för 6000 år sedan

Hörneå för 5000 år sedan

Hörneå för 4000 år sedan

Hörneå för 3000 år sedan

Hörneå för 2000 år sedan

Hörneå för 1000 år sedan

Bjennön och Vadet för 500 år sedan

Hamnskär för 500 år sedan

Storhamnen och Blågrundet för 500 år sedan

Strandgården år 1685

Bäcksvadet på 1770-talet

Hamnskär på 1770-talet

Storhamnen på 1770-talet

Hörneå hamnar 1809

Hörneå hamnar på rysk karta 1809

Hörneå hamnar 1902

Hörneå hamnar 1948

Skeppsholmen i Bäcksvadet

Storhamnen år 1808

<<<>>>

Hörneås Fornhistoria

Topografihistoria

Skidspår i bronsåldern

Den glödande stenkulan i Granberget

Christer Engman – om – Sveriges Historia

<<<>>>

Hörneå historia

Hörnefors historia

Konst och Kultur i Hörneåfors

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bjennön och Vadet för 500 år sedan

I den föregående artikeln berättades om Hörneå för 1000 år sedan. I serien från 8000 år till 1000 år hade kartorna ursprung i en arkeologisk nätsida om landhöjning. Dessa användes som grund för fortsatt bearbetning med Photoshop och Powerpoint. Liknande bilder hade Skribenten själv skapat för 15 år sedan, då utifrån en analog topografisk karta. Analysen stannade vid 3000 år - då Hörneå dessförinnan låg under vatten.

I jämförelsen mellan kustlinje och deras placering kunde bronsåldersrösen åldersbestämma på ett ungefär, 2500-3000 år. Som tidigare påpekats, synes området ha varit viktigt för dåtidens invånare. Rösen med döda förfäder var tydliga markeringar av revir, makt och försvar, i detta fall av den smala fjordöppning som ledde in i dagens Ängersjö. Man kan även se framför sig hur dåtidens invånare eldande på klipporna likt vårdkasar för att markera sin närvaro.

När fjorden stängdes till följd av fortsatt landhöjning - för drygt 2000 år sedan - behövdes nya hamnar utmed kustlinjen. Detta berättades om i artiklarna vid 2000 år och 1000 år.

I den nuvarande artikeln flyttar vi oss fram till 1500-talet (5 meters höjdkurva). Skribenten återgår här till det "semi-manuella" arbetet med topografisk karta och Photoshop. Som grund nyttjas Lantmäteriets digitala kartor som bearbetas för syftet.

För 1000 år sedan hade de högsta punkterna av dagens halvö Bjennön kommit upp ur vattnet. Bjennön var en av öarna som tillföll Bäcks by. Det är intressant hur mark som lyfts upp ur vattnet tillfaller byar. Detta var ett trätoämne på 1800-talet mellan Bäcks by (dagens by Hörneå) och Hörneå/Hörnefors Bruk och sedermera Mo & Domsjö AB. Bruket hade köpt upp stora markområden i östra delar av byns område (dagens Hörnefors och dåvarande byn Hörne - att inte förväxla med dåvarande byn Bäck som idag kallas Hörneå).

Hur uppgrundad mark skulle fördelas mellan byar och Bruket var inte reglerat i avtal. I detta fall - som egentligen gällde dagens Hamnskär i södra Hörnefors - avdömdes till Brukets och Mo & Domsjö AB's fördel. Om detta kan man läsas i artikelserien om Stor- och Laga Skiften.

Becken-Webben kommer i denna och några kommande artiklar ge fokus på tre hamnområden i bygden, från Skeppsholmen i sydväst (Bäcksvadet), Hamnskär (dagens Hörnefors) och till Storhamnen i nordöst (dagens Gråbolandet). Vi börjar här med Bjennön och Vadet.

Det som ser ut som en "vanlig" kustlinje i bild 1 kommer få stor betydelse för landets geografiska indelning. Området ansågs så pass viktigt att landskapsgränsen lades rakt genom det som sedermera kallades Bäcksvadet - över en holme i Bäcksvadet benämnd Skeppsholmen. Vi återkommer till gräns och Skeppsholmen i kommande artiklar. Här låg således en viktigt hamn och troligen en plats för skeppsbygge.

Bjennön 500 år

Bild 1. Kustlinjen i södra Västerbotten för 500 år sedan.

I ett mer lokalt perspektiv utgör vattnet mellan Bjennön i öster och Vadet i väster (nuvarande by Vadet på fastlandet) gräns mellan byarna Ängersjö och Bäck. Här fanns även en vik där en gård sedermera anlades - Strandgården. Viken grundades snabbt upp och blev åker. Strandgården räknades till Bäcks by och dess utmarker.

Kustlinjen blev således gräns mellan byarna Ängersjö och Bäck, och gräns mellan Ångermanland och Västerbotten. Den gränssten (Klocksten) på södra spetsen av Bjennön ligger just i vattenbrynet vid 1500-talets början.

Gunnar Engström, 2023-11-12

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se