Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Protokoll från Styrelsemöten BGF

Bygdegårds-föreningen

Bygdegården

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Protokoll från styrelsemöten i Bygdegårdsföreningen

Protokoll fört vid styrelsemöte Hörneå Bygdegård 2014-02-06

Närvaro: Lena Lindholm, Karin Thysell, Gun Jonsson. Susanne Ragnarsson, Göran Svensson, Sven-Erik Bergström, Kenneth Eklund.

 1. Lena förklarar mötet öppnat.
 2. Till justerare väljs Susanne och Göran.
 3. Dagordningen godkändes med tillägg på övriga punkter.
 4. A) Bagardagen och pizzakvällen var väldigt välbesökta. Bagarstugan var full av ivriga bagare och pizzaätare.

B) Grötfesten annonserades på vanligt vis men fick ställas in pga för få anmälningar.
5.    Golvisoleringen har ännu inte åtgärdats. Två isolerings möten har hållits och inventering av arbete och material har gjorts. Att få någon att göra arbetet har varit det stora problemet.  Ärendet får tas upp på årsmötet där medlemmarna får besluta om arbetet ska köpas utifrån eller göras i egen regi.
6. Distriktsstämma sker 29-30 mars och kombineras med en utbildning i festarrangemang. Den går av stapeln i Lycksele. De sista åren har föreningen inte representerat pga kostnader och tidsbrist.
7. December  2013 fanns det 24951kr då allt är betalat. Föreningen har haft höga kostnader detta år beroende på hög elräkning och inköp av diskmaskin. Idag finns 19741 kr.  Årets budget är på minus och föreningen behöver få in pengar utifrån för att klara av driften av bygdegården. Förslag på lotteri (www.hemmavinsten.se) och sälja av skrotet diskuteras. Om inga bidrag kommer från kommunen föreslår styreslen att skrotet måste säljas.  Styrelsen lägger ett förslag till årsmötet om en höjning av medlemsavgiften och försäljning av skrotet. På övriga frågor undrar styrelsen om mötet har fler ideer.
8. Hyresintäkterna har varit goda. Uthyrningsavgift föreslås höjas för medlemmar: 300 kr för hela bygdegården, 100 kr för barnkalas, 150 kr för salen uppe, Föreningen har inte tagit betalt för uthyrning av inventarier.  Styrelsen lägger ett förslag på uthyrningsavgift av inventarier och höjning av vissa uthyrningar till årsmötet.
9. Verksamhetsplan behöver omarbetas då det numera är dålig uppslutning på flera av de gamla aktiviteterna. Höstfest, filmkväll, surströmming, pizzakväll, valborgsfirande, mjösjöutflykt, midsommarutflykt. Skidspår, ev våffelförsäljning, ev mc cafe.
10. Inget övrigt fastighetsunderhåll än golvrenovering föreslås.
11. Övriga frågor:
a) Inventering av material enl. lista behöver göras. Sven-Erik tar sig an uppgiften.
b) Valberedningen börjar röra på sig och alla ledamöter kommer att tillfrågas.
c) Ekonomisk överenskommelse rörande  mätning av el och vatten för slakteriet är genomförd. De har egen vatten -  och elmätare. I övrigt är överenskommelsen nedtecknad i tidigare protokoll.
d) Sven-Erik berättar att ICA numera tar faktureringsavgift. Han uppmanar oss att betala själva ,ta kvitto och få pengar av Sven-Erik.
12. Lena avslutar mötet och påminner om årsmötet den 3 mars 2014 kl 19.00

Protokoll fört vid nytt möte Bygdegårdsföreningen 2013-10-24

Närvarande: Lena Lindholm, Karin Thysell, Gun Jonsson, Ulf Hahlin, Kenneth Eklund, Gunnar Bergström, Per Fredriksson

Syftet med mötet är att besluta om hur renoveringen av golvet i Bygdegården ska genomföras.

Det behövs att några man är på plats då detta görs för att avsluta varje fack när det sprutats.

Arbetet kan indelas i tre moment som kan genomföras vid tre tillfällen. Tre till fyra personer behövs vid varje tillfälle.

Kenneth ansvarar för detta moment.

Ulf frågar Sune om han kan ansvara för momentet.

Per ansvarar för detta moment.
Innan detta körs igång beslutas att göra ett försök med återanvändning av befintligt material. Detta sker måndag v 44.  Ulf ansvarar för detta och som medhjälpare har han Per. De får sedan besluta om vilket alternativ vi ska välja. Om detta beslutas så indelas arbetet i tre delar. De meddelar Lena hur detta ska göras och arbetskaraft mobiliseras via hemsidan i första hand.

Medlemsmöte rörande golvrenovering Hörneå Bygdegård 2013-10-03

Närvarande: Gunnar Bergström, Gerd Ceder, Ulf Hahlin, Kenneth Eklund, Sune Lundström, Lena Lindholm, Gun Jonsson, Karin Thysell

 

Förslag på arbetsgång:

 

 

Vi beslutar:

 

Protokoll fört vid styrelsemöte Hörneå Bygdegårdsförening 2013-10-03

Närvarande: Sven Erik Bergström (punkt 4), Kenneth Eklund, Lena Lindholm, Gun Jonsson, Karin Thysell

 

Sekreterare:

Karin Thysell

Justerare:

Gun Jonsson/Kenneth Eklund

Protokoll konstituerande styrelsemöte

Konstituerande Styrelsemöte HÖRNEÅ Bygdegårdsförening 2013-02-28

§ 1 Mötets öppnande

Lena Lindholm  hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 2 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att
välja Karin Thysell att föra protokoll under mötet

§ 3 Val av justerare

Styrelsen beslutade att
väljaSusanne Ragnarsson och Stefan Gunnarsson  att  justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att

godkänna dagordningen

§ 5 Konstituerande

Styrelsen beslutade att

välja Sven- Erik Bergström  till kassör

välja Stefan Gunnarsson till vice ordförande
välja Susanne Ragnarsson och Eva Jonsson till suppleanter

Styrelsens sammansättning för 2013

Lena Lindholm                                 Ordförande

Stefan Gunnarsson                        vice Ordförande
Sven – Erik Begström                       Kassör
Karin Thysell                               Sekreterare

Susanne Ragnarrson                                           Suppleant

Eva Jonsson                                  Suppleant

 

§6 Firmatecknare

 

Styrelsen beslutar att Sven-Erik Bergström och Lena Lindholm var för sig är föreningens firmatecknare.

§7 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

 

Mötes sekreterare:                                    Justerare

 

Protokoll fört vid Bygdegårdens styrelsemöte 2012-09-13

Närvarande: Kenneth Eklund, Lena Lindholm, Göran Svensson, Susanne Ragnarsson, Karin Thysell, Gun Jonsson

1. Lena öppnar mötet.

2. Till justerare väljs Susanne och Kenneth.

3. Dagordning godkännes med tillägget om bidragsregler punkt 10.

4. Byns aktiviteter under våren och sommaren: Städdagen blev lyckosam och bygdegårdens vind ordnades till. Golvet är nu lackat och klart. Stolpar i räcket är bytt och bron är ordnad. Antenn och hängrännor är även nu åtgärdade.ca 30 personer deltog. Midsommarutflykten blev lyckad. Vandring längs leden under augusti genomfördes av 8 personer, En ny vandring kommer att annonseras. Surströmmingsfesten var det få som besökte. Endast 8 personer deltog.

5. Bygdegårdsförbundet informerar om kulturveckan i oktober. Temat i år är mat och pengar kan sökas för matlagningskurser för ungdomar. En marknadsundersökning av intresset genomförs och det anmäls till Lena.

6. Torgny redogör för ekonomin. Det finns ca 74 000 i kassan för tillfället då alla inkommande fakturor är betalda. Uthyrningarna har ökat något och ca 5000 kr har inkommit på det. Skrothögen växer fortfarande och kommer att säljas under nästa år.

7. Inköps och renoveringsförslag som inkommit:


a) Hjärtstartare: Frågan tas upp på nästa medlemsmöte. Gun tar rätt på vad en HLR kurs med civilförsvaret kostar.
b) Fönsterrenoveringen kan kanske svenska kyrkan åta sig att göra men då måste vi ta ner fönstren och frakta in dem. Men för pris och tidsfråga vill de ha foton på alla fönster först för att sedan återkomma med en offert. Lena åtar sig att fota och kontaktar svenska kyrkan via mail.
c) Vindsgolv vore något att prioritera då golv helt saknas. Då kunde man ha ett ordentligt förråd. Frågan tas på nästa medlemsmöte.
d) Ny gårdsbelysning tar Stefan fram ett förslag på. Diskmaskinsfrågan kvarstår och fortsättning följer.

8.

a,b)Höstplanering: 20 oktober bakdag i bagarstugan. Lena kontaktar bakkunniga för en enkel handledning. Eventuellt kommer en liten deltagaravgift tas ut. Ingen fler aktivitet den veckan.
c) Tacos afterwork den 5 oktober kl 18.00 ersätter i år höstfesten.
d) julgröt ordnas nog som vanligt. Datum kommer senare.

9. Jaktsällskapet skulle vilja bygga ett slakteri i anslutning till bagarstugan. Byggnaden ska vara diskret. Bygglov och allt som rör detta får jaktsällskapet sköta. Ett extra medlemsmöte får utlysas för att avgöra frågan. Stefan väljs till kontaktperson mot jaktsällskapet och får inbjuda dem till det extra mötet där de får föredra sitt förslag och berätta om hur de tänkt det hela samt vilka åtaganden de kommer att göra. Datum bestäms av Lena tillsammans med jaktsällskapet. Hon utlyser och affischerar.

10

a) I det nya förslaget till bidragsreglerna för Umeå Kommun föreslås skoterspår och elljusspår gå att söka för. Pengar till vanliga skidspår kommer inte att ersättas enligt förslaget. Lena skriver ett remiss svar till Umeå Fritid om skidspåret. Inga ändringar i driftbidraget föreslås från Umeå kommun.
b) Källsorteringsförslag från Umeå Kommun har kommit till Torgny. Föreningen inbjuds till möte den 4 oktober kl 14.00. Ingen kan delta på en sådan tid. Förslaget biläggs dagens protokoll.

11. Lena avslutar mötet.

Protokoll vid styrelsemöte i Bygdegården 2012 05 07

Närvarande: Lena Lindholm, Stefan Gunnarsson, Göran Svensson, Susanne Ragnarsson, Karin Thysell, Gun Jonsson, Kenneth Eklund, Torgny Lithell.

 1. Mötet öppnas av Lena. Föreningens nya kassör Torgny Lithell hälsas välkommen.
 2. Till justerare väljs Torgny och Stefan.
 3. Dagordningen godkänns med ev. tillägg av Lena på övriga frågor.
 4. Vårvinterutflykten till Mjösöstugan hade bedrövligt väder. Trots det kom 8 personer och deltog i utflykten. Valborgsmässofirandet hade bra väder och många besökare trots att det var brasa inne i Hörnefors detta år. Fika avnjöts inne i bygdegården. Svunna tiders vårmode kunde besökarna ta del av via ett bildspel. Söndagen den 6 maj var det minneskväll för kultur och leder i Hörneå by. Flera bybor deltog. Gun berättar om hur iden till lederna kom till. Det var utvecklingsgruppen Drivkraften som drev detta i projektform. Från början skulle det bli en cykelled tillsammans med Norrbyns intresseförening (2000) Senare gjorde föreningen en egen ansökan och fick beviljat 20000 kr 2003. När föreningen upphörde gick kvarvarande medel in i bygdegårdsföreningen så en del pengar finns ”över” till förfining av lederna. Styrelsen anser att en orienteringstavla borde komma till. En karta över ledernas dragning kommer ut på hemsidan.
 5. Riksförbundet har gjort en ny hemsida. Alla bygdegårdar erbjuds att få göra en egen hemsida under deras portal. Det är gratis. Lena föreslår att vi deltar i hemsidan med en länk till vår befintliga hemsida. Styrelsen bifaller förslaget.
 6. Luleås katastrofplan håller på att utarbetas. De undrar hur många Luleåbor vi kan härbärgera i byn om Suorvadammen rasar. Lena har svarat dem att ett 25 personer kan vi nog ta om hand om vi får sängar o förnödenheter.
 7. En rutin för dödsfall i byn behöver upprättas. Vi beslutar att en kondoleansblomma inköps om efterlevande bor kvar i byn. Det sköts av föreningens ordförande. I fall där ordförande har förhinder får styrelsen besluta om vem som genomför kondoleansen. Karin får i uppdrag att tillverka ett beslut runt detta och sätta in det i pärmen under uppvaktningsprinciper.
 8. Ett förslag har inkommit från medlem om att byn ska köpa/hyra en hjärtstartare. Den ska vara lättillgänglig samt att de som har rätt att använda den ska ha genomgått kurs för det. Placeringen upplever styrelsen som en svårighet. Vi kommer att följa utvecklingen men kommer inte att i dagsläget införskaffa en.
 9. Torgny föredrar en ekonomisk rapport. Medlemsavgifter inkommer men alla skriver inte sina namn. Det är svårt att föra en förteckning över medlemmarna. Hyresintäkter har inkommit. Årets bidrag har också inkommit. I dagsläget finns ca 80kkr i kassan. Styrelsen beslutar att en blänkare skrivs på hemsidan om vikten av att skriva sitt namn vid inbetalning.
 10. Inköpsförslag till bygdegården: En tv-antenn inköps av Stefan. Den monteras under städdagen. Det blir en boxer antenn. De som vill se får ta med sig eget kort. Bygdegården kommer inte att lösa eget abonnemang. En vattenkokare inköps av Gun när hon inhandlar städmaterialet till städdagen. Gun får även i uppdrag att inhandla kastruller. De gamla slängs.
 11. Göran har ev. en ny diskmaskin på gång.
 12. Inför städdagen den 19 maj planeras följande: Kenneth och Ulf ska inventera lite vad som ska göras under dagen i byggnadsväg. Golvet kan ruggas upp på städdagen. Enl. Stefan är det inte mycket som ska göras på vägen detta år. Ingen röjning av vägrenen kommer att ske. Stefan gör en skylt över arbetsfördelningen. De två stora björkarna kommer att tas ned detta år. Risdragning kan göras på städdagen. Maten sköts även detta år av Gun och Maire.
 13. Kenneth anmäler en övrig fråga. Lena väcker frågan om lokalhyrorna. Styrelsen beslutar att från 1 augusti höjs uthyrningsavgiften för barnkalas till 250 kr , stora lokalen 800 kr. Den lilla lokalen och dataprojektorn har kvar samma pris. Medlemspriset för uthyrning kvarstår oförändrat.  Brandsläckarnas hållbarhet behöver kontrolleras. Det behövs en även i Bagarstugan. Kenneth ordnar den. Torgny väcker frågan om att förstärka mobilnätet. Han forskar vidare i ärendet och återkommer.
 14. Mötet avslutas och vi tackar Lena för fikat.

 

Sekreterare/Karin Thysell

Justerare/

TorgnyLithell och Stefan Gunnarsson

 

 

 

Protokoll vid styrelsemöte i Bygdegårdsföreningen 2012-02-14

Närvaro: Kenneth Eklund, Lars Jonsson, Gun Jonsson, Lena Lindholm, Susanne Ragnarsson, Karin Thysell.

B) Julgrötskvällen inföll som vanligt. Ca 40 barn och vuxna hade samlats och alla var glada och nöjda.

C) Utmärkningen av lederna är i stort sett klart och Lena har lagt ut information på hemsidan. Hon efterlyser lite historia runt lederna och dess märkning. En kvällsaktivitet föreslås där de som ev. vet något om byns historia kan bidra med sin kunskap. Datum förslås på föreningsstämman

utflykt till Mjösjöstugan
-  Valborgsmässofirande
-  städdag
- midsommarutflykt till Mjösjön
- surströmmingsfest
- höstfesten är det frågetecken kring.
- lilla julafton
- cafekvällar  2 st. i bygdegården
- grillkväll
- kurs i bagarstugan
(- skidtävling/vintersportdag kan kombineras med utflykten till mjösöstugan)

På städdagen ska golvet slipas. Därefter lackas golvet och det behöver stå för härdning ca en vecka. Då kan inte lokalen hyras ut. Golvlisten ska målas. Vägföreningen får avgöra vilket datum som städdagen blir av.

Diskmaskin fick Göran i uppdrag att kolla. Det fanns inget att rapportera. Den personen hade slutat arbeta åt det företaget. Frågan fortsätter att utredas.

Föreningens hemsida har uppmärksammats utifrån som ett gott exempel på hur en sida för bygdegårdar kan se ut.

 

Justerare:
Lars Jonsson                                                                 Susanne Ragnarsson

Sekreterare: Karin Thysell

Protokoll vid styrelsemöte i Bygdegårdsföreningen 2012-02-14

Närvaro: Kenneth Eklund, Lars Jonsson, Gun Jonsson, Lena Lindholm, Susanne Ragnarsson, Karin Thysell.

 1. Mötet öppnas av ordförande Lena
 2. Till justerare väljs  Lars och Susanne
 3. Dagordningen godkänns.
 4. A) Kulturveckan blev en kväll med honungsprovning. Det var mycket uppskattat.

B) Julgrötskvällen inföll som vanligt. Ca 40 barn och vuxna hade samlats och alla var glada och nöjda.
C) Utmärkningen av lederna är i stort sett klart och Lena har lagt ut information på hemsidan. Hon efterlyser lite historia runt lederna och dess märkning. En kvällsaktivitet föreslås där de som ev. vet något om byns historia kan bidra med sin kunskap. Datum förslås på föreningsstämman.
5.    Lena har ansökt om bidrag hos föreningsbyrån i Umeå enligt instruktion hon fått från kommundelens fritidschef Fredrik Bergström.  Beskedet hon fått är nej från föreningsbyrån. Styrelsen föreslår att föreningen ersätter privatpersonerna som driver skidspåret mot kvitto. Föreningen får fortsätta att söka bidrag. Föreningsstämman får besluta.
6. Lena informerar från riksförbundet.  Hon besökte kick offen  i höstas där årets tema är mat. Distriktsstämma är i år i Åsele den 31/3 – 1/4. Lena kan inte åka.
7. Lars lämnar en ekonomisk redovisning för 2011. Föreningen gick plus med ca 29000 kr och innehar nu ca 71700. Största inkomsten (31438 kr) inbringade skrotförsäljningen.  Elförbrukning, försäkring och smärre renoveringar var de största utgiftsposterna.
8. Lars lämnar ett budgetförslag för 2012. Det presenteras på föreningsstämman.
9.  Lena skriver ett förslag till verksamhetsberättelse.  Karin och Lena processar sedan skrivningen och den presenteras på föreningsstämman.
10. Verksamhetsplan för 2012:
-  utflykt till Mjösjöstugan
-  Valborgsmässofirande
-  städdag
- midsommarutflykt till Mjösjön
- surströmmingsfest
- höstfesten är det frågetecken kring.
- lilla julafton
- cafekvällar  2 st. i bygdegården
- grillkväll
- kurs i bagarstugan
(- skidtävling/vintersportdag kan kombineras med utflykten till mjösöstugan)
11. Övriga frågor:
På städdagen ska golvet slipas. Därefter lackas golvet och det behöver stå för härdning ca en vecka. Då kan inte lokalen hyras ut. Golvlisten ska målas. Vägföreningen får avgöra vilket datum som städdagen blir av.
Diskmaskin fick Göran i uppdrag att kolla. Det fanns inget att rapportera. Den personen hade slutat arbeta åt det företaget. Frågan fortsätter att utredas.
Föreningens hemsida har uppmärksammats utifrån som ett gott exempel på hur en sida för bygdegårdar kan se ut.
12. Lena avslutar mötet. Vi tackar för fikat.

Justerare:
______________________________________________________________________________
Lars Jonsson                                                                                           Susanne Ragnarsson

Sekreterare:

Karin Thysell

 

Protokoll fört vid styrelsemöte Hörneå Bygdegårdsförening 2011-10-10

Närvarande: Göran Svensson, Gun Jonsson, Putte Jonsson, Stefan Gunnarsson, Karin Thysell, Kenneth Eklund, Lena Lindholm.

 

Justerare:

Gun Jonsson                                                                                            Stefan Gunnarsson

Sekreterare:

Karin Thysell   

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Hörneå bygdegårdsförening 110323

Närvarande: Lena Lindholm, Stefan Gunnarsson, Lars Jonsson, Göran Svensson, Susanne Ragnarsson, Karin Thysell.

 1. Mötet öppnas av Lena. Hon presenterar den nya styrelsen för varandra.
 2. Till justerare väljs Susanne och Lars.
 3. Dagordning godkännes med tillägget anslagstavlor som förs till övriga frågor.
 4. Uthyrningen kommer nu att skötas av Putte och Gun Jonsson.
 5. Under lördagen var det massinvasion i Hörneåskogen då nyinvigning av Mjösjöstugan gick av stapeln.  Utflykten var trevlig och uppskattad.
 6. Valborgsmässofirandet arrangeras i år av Lena och Susanne.  Stefan ansvarar för elden. Karin kollar med barnkören.
 7. Städdagen blir i år den 21 maj. Start 9.00 Lunch 12.00 Sluttid senast 15.00. Sysslor : 5 st i bygdegården, Lunch sköts av Gun o Maire 2 st till bagarstugan.  Krattning ett antal, Vägen ca 10 st, Röjning 4-6 st. Skrotinsamling sortering i containar 5 st. Stefan samtalar med Kenneth och  gör arbetsfördelningslistor.
 8. Aktiviteter under vår och sommar har bestämts av årsmötet. 18 juni är Mjösjöutflykten bestämd till. Lena gör tipspromenad.
 9. Stefan har färdigställt ett introduktionsmaterial.  Karin frågar Eva-Lena om hon kan ordna tryck av foldrarna.
 10. Lena kontaktar Fredrik Bergström vid kommunhuset i frågan om bidrag till skidspåret.
 11. Utgår
 12. Distriktsstämman i Kronlund kommer vi inte att representera på.
 13. Anslagstavlornas namn har inte vägföreningen något emot.  Fotbollsnätet annonserar Stefan ut till försäljning. Lena kontaktar Sven-Eric för information om vad kontaktnätet är för något. Vi föreslår att han fortsätter vara kontaktperson för vår förening.
 14. Vi tackar Karin för fikat och Lena avslutar mötet.

 

Karin Thysell Sekreterare

Susanne Ragnarsson Justerare

Lars Jonsson Justerare

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Hörneå bygdegårdsförening 110207

Närvarande: Margaretha Bergström, Lars Jonsson, Kenneth Eklund, Lena Lindholm, Göran Svensson, Karin Thysell.
Föreningens ordförande hälsar välkommen.

 1. Till mötesordförande väljs Lena. Till Sekreterare väljs Karin
 2. Tills justerare väljs Margaretha och Lars.
 3. Dagordning godkändes.
 4. Rapport från de gångna aktiviteterna:

a: Kulturveckan avblåstes. I stället hade Gunnar Engström en berättarafton vilket var omtyckt.
b: Höstfesten var som vanligt till slut välbesökt och gav ett bra tillskott till kassan.
c: Julgröten var även det ett lyckat arrangemang och överskottet från kvällen var det högsta i föreningens historia. Ca 60 personer deltog.
d: Pysselkvällen var inte i föreningens regi och tyvärr gav arrangemanget inga besökare.

 1. Skrotinsamlingen tas upp vid nästa styrelsemöte.
 2. Mjösjöstugan har börjat renoverats. Eventuellt återstår vissa delar att ta hand om. Skoterklubben har hjälpt till med arbetet under hösten. Lena rapporterar mer på årsmötet om 14 dagar.
 3. Introduktionsmaterial tas upp vid nästa styrelsemöte då Stefan kanske kan visa något förslag. Lena kontaktar Stefan i frågan.
 4. Målning av golvlist är kvar att göra. Kenneth bestämmer en dag för målning och Lena annonserar då det ska göras.  Frågan om golvlackering tas upp vid nästa styrelsemöte. Kenneth vidtalar Bertil om diskmaskin. Lars har hittat en frys. Om den passar så köper han den. Frys och kyl ska hädanefter stå på eftersom dessa nya maskiner är gjorda för att vara igång hela tiden.
 5. Bygdegårdarnas riksförbund ska ha distriktsstämma 2-3 april i Kronlund. Lena har förhinder. Vi brukar representera med två deltagare. Frågan tas upp på årsmötet.  Tidningen Bygdegården kommer till Lena och Lars. Lena har lagt en länk till den på hemsidan.
 6. Ekonomisk redovisning för 2010 gås igenom av Lars.  Inkomsterna för året uppgick till ca 34 kkr och utgifterna har varit ca 55kkr.  Största utgifterna har varit El(20 kkr) och inköp till huset (26 kkr).  Årets behållning är 42 618 kr.
 7. Budget förslaget för 2011 gås igenom av Lars. Styrelsen tycker det ser bra ut och den tas i sin helhet till årsmötet.
 8. Lena skriver årets verksamhetsberättelse och sedan samtalar Karin och Lena om den.
 9. Förslag till verksamhetsplan 2011:

a: Datum för utflykten till mjösjöstugan får bestämmas av årsmötet.
b: Valborgsmässoafton
c: Städdag
d: Midsommarutflykt till Mjösjöstugan
e: Surströmming detta år blir Sven-Erik och  Bertil som arrangörer
f: Höstfesten anordnas av Stefan och Patrik.
g: Lilla julafton anordnas av Margaretha och Barbro.
h: Utmärkning av leder. Stolpar finns i bagarstugan och Sven-Erik har skyltarna. En grupp får utses av årsmötet som behandlar frågan.
i: Rös vandring
j: Två cafekvällar: En på tidig vår och en på sen höst
k: Grill kväll på sommaren

 1. Övriga frågor: Vid nästa möte tar Karin med sig något till kaffet.
 2. Vi tackar Lena för fikat och avslutar mötet.

 

Karin Thysell Sekreterare

 

Lars Jonsson Justerare

Margaretha Bergström Justerare

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Hörneå bygdegårdsförening 100906

Närvarande:  Lena Lindholm, Stefan Gunnarsson, Margaretha Bergström, Karin Thysell, Kennet  Eklund, Lars Jonsson,  Göran Svensson

b: Städdagen gick bra. Bagarstugan glömdes bort och ska ingå i städdagen hädanefter.
c: Midsommarutflykten var en dag då regnet öste ner. Därför satte inte Lena upp tipsrundan utan de få som deltog gjorde en annan utflykt.
d: Grillinvigningen i augusti blev informell och jättemysig. Kommer att upprepas vid senare tillfälle.
e: Surströmmingen hade god tillströmning, 37 st. Det hela var trevligt.

b)Lena pratar med Ulf om hans förslag på skyltnamnen och hur vi ska genomföra förslaget.

Lena annonserar ut att bord kan uthyras för 50 kr samt fikaförsäljning. Är Karin, Margaretha hemma hjälper dom till.

Resterande punkter har vi redan diskuterat mer eller mindre och lämnas.

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Hörneå bygdegårdsförening 100406

Närvarande: Stefan Gunnarsson, Margareta Bergström, Karin Thysell, Kennet Eklund, Lars Jonsson, Lena Lindholm.

Föreningens ordförande Lena Lindholm hälsar nya styrelsen välkommen och initierar en presentationsrunda.

 1. Till Mötesordförande väljs Lena, och sekreterare Karin.

 2. Till justerare väljs Stefan och Margaretha.

 3. Dagordning godkännes.

 4. Punkten föregående protokoll kommer att utgå. Förslag från ledamot att en ”att göra”lista upprättas på varje protokoll.

 5. Protokollet kommer att läggas ut på föreningens hemsida då det är justerat. Det kommer inte längre att anslås på bygdegården.

 6. Valborgsmässofirande: Stefan ansvarar för att det blir brasa. Lena ansvarar för fika och lotterier.

 7. Midsommarutflykt:  Går av stapeln helgen före midsommar. Lena gör tipsrunda.
  Surströmming: Redan klart
  Höstfesten: Redan klart
  Lilla julafton: Redan klart

 8. Städ och röjningsdag är i år 29/5 kl 9.00 – 15.00 Lunch serveras kl 12.00.
  Margaretha sköter arbetsfördelning, Kenneth inhandlar färg och skrapor till inomhus arbetet. Utomhus finns det en del arbete som Kenneth kommer att ordna folk till. Margareta meddelas vilka som har specifika arbetsuppgifter.
  Lars har ordnat matlagningslaget.
  De som inte kommer på städdagen meddelar Margaretha och får alternativa uppgifter. Man kan som vanligt betala också.

 9. Grillplatsen vid bygdegården tycker styrelsen är en bra ide och vill gärna arbeta för det. Lena efterlyser en brunnsring på hemsidan.

 10. Styrelsen beslutar att Åke och Ulf får avgöra när insamling ska ske. Lena meddelar dem detta och de får affischera om det själva. Vad pengarna används till bestämmer styrelsen när vi vet summan.

 11. Mjösöstugans renoveringsbehov är fotograferat och utlagt på hemsidan. Styrelsen beslutar att Ulf bjuds in till ett styrelsemöte till hösten och får då berätta vad som ska göras och vad det kan kosta.

 12. Skyltningen avvaktar styrelsen tillsvidare

 13. Informationsbroschyr till nya medlemmar och andra intresserade tycker styrelsen bör utarbetas. Stefan utses till att utarbeta några förslag.

 14. Klart se punkt 7.

 15. Kulturvecka för alla bygdegårdar v 43. Styrelsen tycker att en kväll bör kunna anordnas. Karin och Lena funderar på inslag och ev. bidrag.

 16. Andra förslag som inkommit:
  1. Tipspromenader
  2. Hörneåklassikern
  3. Husmorsgymnastik
  4. Sommarvandring
  5. Bildredigeringskurs
  6. Cafekvällar
  7. Buggkurs
  8. Historiska bildklubben

  Styrelsen lägger ut dessa förslag på hemsidan med uppmaning att de som är intresserade av något eller några förslag kontaktar Lena.
 17. Övriga frågor:

  Lackning av golvet behöver göras igen. Det behöver funderas på vilket år det ska göras.

  En plan över arbetet i bygdegården behöver göras som sträcker sig över flera år så att prioriteringar görs rätt. Ett underlag försöker göras på nästa möte.

 18. Mötet avslutas.

 

Karin Thysell Sekreterare

Stefan Gunnarsson

Margareta Bergström

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se