Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Protokoll från Förenings-stämmor BGF

Prortokoll:

Föreningsstämma 2017

Bygdegårds-föreningen

Bygdegården

Startsida

Protokoll från Föreningsstämmor i Bygdegårdsföreningen

Protokoll från Föreningsstämman 2017

Protokoll fört vid Årsmöte i Hörneå Bygdegårdsförening 18 mars 2010

Närvarande

Leif Borch
Ulf Hahlin
Rolf Rehnmark
Aneth Fröling
Gun Jonsson
Margareta Bergström
Stefan Gunnarsson
Sune Lundström
Kenneth Eklund
Pelle Schaeder
Putte Jonsson
Lars Jonsson
Lena Lindholm
Kicki Forsgren
Estrid Bohlin
Ulla Forsgren
Anna Carlsson
Bo Sjöstedt  

Föreningens ordförande, Kicki Forsgren, hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Till mötets ordförande valdes Bo Sjöstedt.
 2. Anna Carlsson var mötessekreterare.
 3. Närvarolista, tillika röstlängd, se ovan.
 4. Till protokolljusterare valdes Ulf Hahlin och Stefan Gunnarsson.
 5. Kallelse till årsmötet godkändes.
 6. Verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.
 7. Klubbens ekonomi redovisades och resultaträkning och balansräkning fastställdes. Klubben har under året haft ett positivtt resultat på drygt 4300 kronor.
 8. Revisorernas berättelse upplästes.
 9. Styrelsen för 2009 beviljades ansvarsfrihet.
 10. Vinsten för 2009 läggs till löpande räkning.
 11. Verksamhetsplan redovisades. Vinterfesten som planerades i januari 2010 ställdes in. Liggande förslag kompletteras med utflykt till Mjösjöstugan lördag 26 mars klockan 13.00.  Styrelsen uppdras att ta fram ansvariga.
 12. Budget redovisades och fastställdes. Föreningen kommer bland annat att installera timer i köket, vattenlås i källaren samt en jordfelsbrytare.
 13. Mötet beslutade att inte arvodera styrelseledamöterna.
 14. Val av styrelse

Ordförande: Lena Lindholm 2010-2011
Sekreterare: Karin Thysel 2010-2011
Ledamot:Göran Svensson 2010-2011
Suppleanter: Eva Eriksson och Stefan Gunnarsson 2010
(Övriga styrelseledamöter under 2010 är Margareta Bergström, vice ordförande och Lars Jonsson, kassör.)

 1. Val av revisorer: Barbro Gunnarsson och Ulla Forsgren samt suppleant: Sven-Eric Bergström.
 2. Mötet beslutade om oförändrad årsavgift (200 kronor för familj, boende i Bäcken samt 100 kronor för stödmedlem).
 3. Till ombud och ersättare till Bygdegårdsdistriktets stämma valdes Lena Lindholm och Margareta Bergström.
 4. Som representant till Kontaktnätet valdes Sven-Eric Bergström.
 5. Till valberedning valdes Aneth Fröling och Gun Jonsson.
 6. Mjösjöstugan behöver renoveras. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta med frågan. Kanske finns möjlighet att söka bidrag till upprustning ?
 7. Bygdegården behöver målas invändigt. Kanske kan arbetet utföras som en studiecirkel ? Årsmötet uppdrog åt styrelsen att utse studiecirkelledare.
 8. Skrotinsamling pågår hos Åke Gunnarsson. Bygdegårdsföreningen har fått in totalt 41000 kronor på de två föregående insamlingarna. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över möjligheten att skicka iväg skrotet efter städdagen som genomförs i samarbete med vägföreningen den 29 maj.
 9. Tillträdande ordförande, Lena Lindholm, tackade för föreningens förtroende och kom med förslag till nya aktiviteter såsom rösvandring, Hörneåklassiker (skidåkning till Mjösjöstugan, vårbad i Bäcken, cykling till Solpsjön och löpning runt byn), kurs i bildredigering och novemberkväll i Mjösjöstugan.
 10. Gun Jonsson uppmanade styrelsen att tillse att uppmärkningen av gamla kulturplatser avslutas samt påminde om att bygdegårdsföreningen nu är inne på sitt 25:e verksamhetsår.
 11. Ordförande, Bo Sjöstedt, avslutade mötet.

Kvällen avslutades med kaffe.

Vid protokollet                                                         

Anna Carlsson