Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

30-års-minnet av Hörnefors sulfitfabrik

- Artikel 2

Hörnefors fabrik

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

30-års-minnet av Hörnefors Sulfitfabrik

Artikel 2 - 1920-talet

Produktionen av sulfitmassa och papper i Hörnefors tog sin ända 25 februari 1982. Utöver det som har skrivits på annat håll visas här historiska bilder från den gamla epoken vid Fabriken. Bilder och text adderas stegvis, och inledande text och bilder finns i föregående artikel.

Genom att jämföra bilder av Fabriken från olika år kan man följa utvecklingen. Ibland blir man mycket förundrad över något som ser ut som en helt ny anläggning. En byggnad kan ha rivits eller byggts ut till något som ser främmande ut. Detaljkunskapen hos skribenten är ytterst begränsad då man inte satt sin fot på området. Efter att ha studerat en massa fotografier från olika epoker har man trots detta fått en inblick i historien.

 Hörnefors sulfitfabrik

Bild 1b. Ett vykort över Hörnefors Sulfitfabrik. Tron är att vi befinner oss vid 1920-talets början.

I bilden ovan är vyn ungefär densamma som i bild 1a (se artikel 1).  
Däremot noteras en viktig skillnad, nämligen tillkomsten av ett syratorn (till höger om skorstenen). Avsaknaden av detta torn kommenterades i den förra artikeln och om dess funktion finns att läsa i tidigare artiklar. En detalj i sammanhanget har berättats av Rune Öströms från Rosersberg, att tornet byggdes av trä. Trä var motståndskraftigt för korrosion av de kemikalier som utvanns i tornet. Det är för övrigt Rune som har skickat bilden till Redaktionen.

Hörnefors sulfitfabrik

Bild 2b. En förstoring av bild 1b, med närbild över entrén.

Bild 1b är ett vykort kallat ”Västerbotten o. S. Lappland 4”, utgivet av STF. Vi råkar även veta att fotografen hette W. Wångström. Det berättas på detta kort att:

”Träindustrin är i Västerbotten liksom i det övriga Norrland huvudsakligen förlagd till kusttrakterna. Hörnefors Sulfitfabrik vid Hamnskär färdigbyggdes 1908. Hamnskär var tidigare lastageplats för den nu nedlagda Hörnefors bruks tillverkning av järn och trä.”

Fabriken började koka massa redan på hösten år 1906. Uppgiften i vykortet att fabriken var ”färdigbyggd” år 1908 beskriver snarast de problem man hade inledningsvis. Man tvingades modifiera vissa detaljer och det stämmer att produktionen tog fart först under år 1908. 

I bild 2b ses en bil parkerad. Bilen är öppen och ger tydliga indikationer på 1920-tal. Bilar vid denna tid var ganska ovanliga. Bilen kan säkert ha tillhört Frans Kempe, eller fungerat som Fabrikens tjänstebil, i mån det nu var någon skillnad mellan dessa två. Som kuriosum kan nämnas att handlare Johan Grönqvist i Becken by hade bil tidigt på 1920-talet. Grönqvist hade bott perioder i USA och nog vant sig vid den traditionen.

Arbetarbostäder Hörnefors

Bild 3b. Ett vykort som återger arbetarbostäderna.

Ovanstående bild är samtida med bild 1a i den tidigare artikeln, och återger därmed 1910-talet. Byggnaderna har likheter med de som tidigare byggts på Norrbyskär, i anslutning till Frans Kempes ångsågen. Många av husen i bild 3b står fortfarande kvar på Hamnskär, utmed Hörnefors kustlinje. Vid Fabrikens inledande år 1907 hade man 400 anställda. Boken Hörnefors Historia berättar om trångboddhet den första tiden. Husbyggandet släpade efter i Hörnefors. På Norrbyskär, där i princip ingen bebyggelse fanns innan sågen kom till ön, hade man hunnit uppföra ett ansenligt antal moderna hus som de anställda fick bosätta sig i. I Hörnefors förlitade man sig lite mer på omgivande landsortsbebyggelse och böndernas försorg.  

 Flygfoto Hörnefors sulfitfabrik

Bild 4b. Flygfoto över Hörnefors Sulfitfabrik från år 1927.

Flygbilden ovan visar en översikt över Fabriken. Bilden hittades bland tryckplåtarna i Becken-Webbens arkiv, och bilden återfinns således i boken Hörnefors Historia från år 1964. Bilden tillskrivs Ekholtz i Umeå, som åtminstone framkallade bilden. Det finns en motsvarande bild över Norrbyskär 1927, och den hänvisar likaså till Ekholtz i Umeå men i plåten anges ”Flygfoto Aero Material AB - Copyright”. Då långt mer än 70 år passerat, och då Redaktionen äger tryckplåtarna, tar vi oss friheten att bortse från denna copyright. 

I bildens 4b har en gröntonad ruta lagts till. Denna ruta tros återge byggnaderna i bild 1b och 2b. Man kan spekulera ifall fotografen stått längre upp utmed huvudgatan på Hamnskär, ungefär i höjd med ”Mässen” eller det som under senare år kallats ”Bruksgården”. Byggnaderna är således fotade från Bottenviken sett, in mot dagens Hörnefors. De gamla byggnaderna har rivits allteftersom den moderna fabriken tagit form. I mån bilen i bild 2b stått parkerad utmed ”entrén” eller fabrikens ”kontor” så tycks kontoret behållit sin plats under årens lopp, fram till 1982 då portarna slog igen.

Gunnar Engström, 2012-02-19

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se