Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Förenings-stämma klimat-kompenserad - Bygdegård och Bredbands-föreningen 2019

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Föreningsstämmor klimat-kompenserade

- Bygdegård och Bredbandsföreningen 2019

Så var det dags för föreningsstämmor 2019, för Bygdegård och Bredbandsföreningen. Vägföreningens möte kommer i maj. Uppslutningen var stor, eller med andra ord, större än föregående år. Ett 20-tal bybor var närvarande vilket är en ansenlig andel av byns invånare. Redaktör Lena Lindholm, ordförande i Bygdegårdsföreningen, redogjorde för aktiviteter som varit 2018 och planeras för 2019. Ordförande för bredbandsföreningen, Åke Gunnarsson, berättade om aktiviteter i nät och servrar.

Becken-Webben startade senhösten 2008, då den optiska fibern kom i marken i bredbandsföreningen. Några tidiga sidor hette "Historiska bildklubben", och "Traktorer och Maskiner", som båda startade 2008. Becken-Webben har därefter grott till oproportionerliga former av obegripligheter och reportage. Redaktionen fick uppskattning vid årsmötet, vilket emottages tacksamt.

Parkering utanför Bygdegården

Bild 1. Så här ska det se ut vid en föreningsstämma - som är klimatkompenserad. Uppvärmningen av bygdegården under mötet kompenseras till fullo av dessa lågenergi-fortskaffningsmedel; från vänster Hanna Lundström, Barbro Gunnarsson, Sune Lundström och Redaktör Lena Lindholm.

Bilden ovan ger hopp om framtiden i perspektiv av alla dystra klimatprognoser. Än ligger isen på vägarna i Becken-By och som möjliggör sparkföre. Sand på vägen bör undvikas in i det sista. Skribenten själv gick hem till fots på isiga vägar, vilket även det fungerade - klimatneutralt.

Gunnar Engström, 2019-02-22

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se